UPATSTVO ZA AVTORITE  (vo .PDF)

    Biltenot za fizi~ka geografija e spisanie na Institutot za geografija pri PMF vo Skopje. Vo nego se pe~atat (objavuvaat) trudovi od oblasta na fizi~kata geografija (geomorfologija, klimatologija, hidrologija, biogeografija, pedogeografija i srodni disciplini). Vo naredniot tekst e dadeno upatsvo za tehni~kite kriteriumi {to treba da gi ispolnuvaat trudovite za da bidat objaveni vo spisanieto.

    Trudot koj se dava za objavuvawe vo biltenot, treba da e od problematikata relevantna za ovaa spisanie, da e originalen i za prv pat da se dostavuva t.e. ne smee da e ve}e objavuvan ili daden na objavuvawe vo drugo spisanie, izvestuvawe ili bilo koja druga forma. Trudot treba da se dostavi vo finalna forma, bez barawe za ponatamo{ni korekcii od strana na avtorot. Trudovite mo`e da bidat napi{ani samo na makedonski ili angliski jazik.

    Trudovite {to se dostavuvaat za objavuvawe vo biltenot, mora da bidat podgotveni spored navedenite tehni~ki kriteriumi. Trudot treba da e izraboten vo tekst-procesorot Word 97 ili ponov. Maksimalna golemina na trudot treba da bide do 16 stranici, vklu~uvaj}i gi site prilozi. Stranicata treba da odgovara na B5 format, so {iro~ina 17 sm i viso~ina 24 sm. Marginite treba da bidat spored slednite dimenzii:

Top:  2.6 sm;  Bottom:  1.8 sm;   Left:  2.6 sm;  Right:  2.6 sm;  Header:  2.0 sm;  Footer:  1.27 sm.

    Pri podgotvuvawe na trudot, ne treba da se koristi makedonska Windows podr{ka, bidej}i mo`e da se uslo`ni ureduvaweto na spisanieto. Za pi{uvawe na tekst treba da se koristat standardni fontovi i toa: za tekst na makedonski MAC C Times i MAC C Swiss, a za tekst na angliski Times New Roman. Pri citirawe na stranska literatura (avtor) ili nejzino naveduvawe na krajot od trudot, mo`e da se koristat specijalni znaci i bukvi svojstveni za Bugarskiot, Srpskiot i drugi jazici. Goleminata na fontovite e pome|u 9.0 pt i 11.0 pt, {to e poprecizno navedeno podolu.

Trudot, vo osnova treba da gi sodr`i slednite delovi (so golemina na fontot):

    Naslovot se pi{uva na sredinata na stranicata, 8 reda pod gornata margina. Naslovot treba da e koncizen, jasen i vo direktna vrska so temata na trudot. Za naslov se koristi boldiran font MAC C Swiss so golemina 11.

    Pod naslovot treba da bidat napi{ani imiwata na avtorot i koavtorite na trudot, so nivnata titula i institucija od koja se i e-mail na barem eden od avtorite (koavtorite), zaradi kontakt. Imiwata se ispi{uvaat so font 11, dodeka podatocite so font 10.

 

Primer:

DEGRADACIJA NA PO^VITE VO 

REPUBLIKA MAKEDONIJA

 

Aslan Selmani*, Olgica Dimitrovska**

*Prof.d-r, Institut za geografija, PMF

**Ass.m-r, Institut za geografija, PMF

Gazi baba b.b. Skopje

e-mail: olgica@iunona.pmf.ukim.edu.mk

 

    Abstraktot treba da sodr`i kratok i koncizen pregled na temata, metodite i dobienite rezultati, bez potreba da sodr`i referenci (citati), ilustracii i dr. Golemina na abstrakt do 500 zbora, so font 9. Pod abstraktot na makedonski jazik, sosema identi~en tekst treba da stoi na pravilen angliski jazik, so ista golemina.

    Klu~nite (od 3 do 6) zborovi treba da odgovaraat na karakteristi~nite geografski termini, ~esto upotrebuvani vo trudot. Istite treba da se napi{ani pod abstraktot na angliski jazik, spored me|unarodnata terminologija i font so golemina 9.

    Vo vovedot treba da se iznese op{t osvrt na temata na istra`uvawe (trudot), geografskata lokacija na istra`uvaniot prostor, celta na istra`uvawata i o~ekuvanite rezultati. Isto taka, vo ovoj del mo`e da se iznesat soznanijata od postoe~kite istra`uvawa povrzani so temata i prostorot i koristenite istra`uva~ki metodi. Fontot e so golemina 11.

    Vo glavniot del na trudot se razrabotuvaat: metodologijata na istra`uvawe, objektite, procesite i pojavite utvrdeni so istra`uvawata, dobienite rezultati-soznanija i nivna kriti~ka analiza. Pri toa poseben akcent se stava na rezultatite od istra`uvaweto povrzani so temata {to e potencirana so naslovot. Vo glavniot del se koristat referenci (citati), koi zadol`itelno se izlo`eni vo literaturata na krajot od trudot. Pri citiraweto, na krajot od prevzemeniot ili interpretiraniot tekst, vo zagrada se stava prezimeto na avtorot i godinata na objavuvawe na naslovot pr: (Andonovski, 1974). Ako citiraniot tekst e od su{tinsko zna~ewe za temata, mo`e da stoi i brojot na stranicata od koristeniot naslov pr: (Andonovski, 1974; str. 24). Dokolku pred citiraweto se dava imeto na avtorot spored koj se vr{i ponatamo{na analiza, vo zagrada stoi samo godinata koga e izdaden soodvetniot naslov pr: Spored Andonovski (1974), ... Ako citiraniot trud e od pove}e avtori, toga{ se stava imeto na prviot avtor i kratenkata et. al. pr: ... (Andonovski et. al., 1998). Dokolku se citira naslov {to e prezentiran preku drug trud, toga{ toa zadol`itelno se naglasuva vo citatot, pr: (Arsovski, 1977; preku Markoski, 2005). Site koristeni istra`uvawa (avtori), t.e. citirani delovi, zadol`itelno mora da bidat pretstaveni vo literaturata i obratno, se {to e navedeno vo literaturata na krajot od tekstot, mora da e citirano vo trudot.

    Koristeweto na fusnoti treba da se izbegnuva ili tie da se objasnat vo glavniot del na tekstot. Dokolku mora da se koristat, treba da se pokratki i da se numerirani so reden broj. Vo glavniot del od trudot se koristi font so golemina 11.

    Pokraj tekst, ovde mo`e da ima ilustracii koi go doobjasnuvaat trudot (tekstot). Tie mo`e da stojat na kraj kako prilozi, no po`elno e da se inkorporirani vo glavniot del na trudot kako ilustracii-sliki i toa {to poblisku do tekstot na koj se odnesuvaat (po mo`nost na ista strana). Skicite, {emite, ilustraciite, modelite i dr. treba da se precizno izraboteni i so visoka rezolucija od najmalku 200 dpi. Ako kako podloga se koristi fotografija, taa treba da bide vo TIFF format ili kvaliteten JPG i GIF format. Ilustraciite e po`elno da stojat vo ramka (pravoagolnik) i da bidat numerirani. Dokolku se prevzemeni od drug naslov ili avtor, mora da se citira izvorot. Za{titeni (avtorski) kartografsko-fotografski materijali, bez ogled od kade se prevzemeni (vklu~itelno i Internet), treba da bidat koristeni samo so dozvola na avtorot. Po`elno e pokraj ilustraciiti vmetnati vo tekstualniot Word fajl, tie da se dostavat kako posebni fajlovi (TIFF, JPG, GIF), za da se dobie podobar kvalitet. Delot od trudot so ilustracii, ne treba da zafa}a pove}e od 40% od celiot trud (pr. 10 stranici trud, najmnogu 4 strani so ilustracii). Goleminata na originalno dostavenite ilustracii ne treba da gi nadminuva marginite na stranicata. Pod ilustraciite, osven redniot broj mo`e da se postavi i niven "naslov" koj kratko uka`uva na {to se odnesuva taa, pr. "Sl. 4, stratigeno lizgali{te nad s. Orlanci".

    Vo glavniot del na trudot, mo`e da se koristat tabeli, vo koi se dava pregled na kvantitativnite pokazateli dobieni so istra`uvawata ili va`ni za trudot. Treba da se te`nee tabelite da se izraboteni vo Word (ne vo Exel ili dr.), da bidat pomali i da se prezentiraat samo podatoci od su{tinsko zna~ewe za trudot. Za sekoja kolona ili red vo tabelata treba da postoi legenda (naslov) vo prvata-po~etna kolona ili red. Tabelite mo`at da bidat postaveni na krajot od trudot, kako prilozi ili blisku do tekstot za koj se odnesuvaat. Tabelite ne treba da se po{iroki od marginite na stranicata, dadeni pogore. Treba da se vodi smetka tabelite da ne zafa}aat pove}e od edna strana i da ne bidat konfuzni. Dokolku se prevzemeni podatoci od drugi naslovi, zadol`itelno pod tabelata se citira izvorot, koj se dava i vo literaturata (so font 9). Nad sekoja tabela treba da stoi redniot broj i naslovot na tabelata pr. "Tabela 3, Hipsometriski zoni vo Ki~evskata kotlina", so font 10. Sekoja tabela vo trudot, mora da bide po{iroko objasneta vo tekstot.

    Vo diskusijata se prezentira kratka analiza i komparacija na dobienite rezultati i soznanija od istra`uvawata, zabele`ani karakteristiki na odredena pojava ili proces, potvrda na o~ekuvanite rezultati i pri~ini za mo`ni otstapuvawa i dr.

    Vo zaklu~okot se vr{i kratka interpretacija na prezentiranite soznanija od glavniot del na trudot, se potenciraat nasoki za idnite istra`uvawa, kako i mo`nata aplikativna vrednost na dobienite znaewa od istra`uvanata problematika.

    Na krajot od trudot no pred prilozite i zaklu~okot na angliski jazik, se prilo`uva koristenata literatura, so golemina na fontot 10. Koristenata literatura treba da bide prezentirana vo font i na jazik kako {to e originalniot trud od soodvetniot avtor (kirilica, latinica, na Makedonski, Angliski i dr.). Pri toa, treba da se vodi smetka za slednoto: trudovite treba da se izlo`eni po azbu~en red (po prezimeto na avtorot) i po godina na izdavawe. Prvin treba da stoi prezimeto na avtorot,  po~etna bukva od imeto (prethodnoto vo bold) i godina na izdavawe, naslov na trudot, spisanie ili medium vo koj e izdadeno i mesto na izdavawe, pr:

Arsovski M. (1997): Tektonika na Makedonija. RGF [tip

    Dokolku e citiran trud, koj e vo sostav na spisanie so pove}e drugi trudovi, treba da stoi brojot na stranicata od po~etokot i krajot na trudot, pr:

Manakovic D. (1959): Pestera Dona Duka. Porocila ACTA carsologica II, Ljubljana. str. 199-207

    Literaturata treba da bide iznesena hronolo{ki, taka {to prvo se redat trudovi po godina na objavuvawe od eden avtor, a potoa hronolo{ki se podredeni trudovi kade osven prviot avtor, se javuvaat i koavtori. Dokolku ist avtor ima pove}e trudovi objaveni vo edna godina, tamu kade {to se citiraat tie se ozna~uvaat so mali latinski bukvi: 1999a, 1999b, 1999v, 1999g, ...

Primer:

...(Lilenberg, 1966a; 1966b; 1966v), a vo literaturata stoi:

Lilenberg D.A. (1966): Osnovni zakonomernosti v pro‘vite na s›vremenite  dvi`eni‘ v centralnata ~ast na Balkanski‘ poluostrov. Izv. na Geog. ins., T.H  str. 5-23, Sofi‘

Lilenberg D.A. (1966): OÕÁie tendencii sovremenžx tektoni~eskih dvi`eniŮ Makedonii. Ref. sest. SGD, str. 245-270, Ohrid

Lilenberg D.A. (1966): Nekotorže voprosž geomorfologii ~etverti~noŮ geolgii i neotektoniki Makedonii. Ref. sest. SGD, str. 271-299, Ohrid

    Dokolku e koristena literatura ili trudovi od internet spisanija, mora da se navede elektronskata publikacija so site prethodno spomenati elementi (ime na avtor, godina na objavuvawe i dr.). Ako se koristi veb-sajt kako izvor na informacii, mora da se navede negovata veb-adresa i godina koga e postavena stranicata pr: www.astronomija.co.yu; 2003, a po mo`nost i avtorite na stranicata.

Na krajot od tekstot se pi{uva SUMMARY na angliski jazik, kade vo kratki crti e iznesena osnovnata poenta na trudot i zaklu~nite soznanija. Vo summary-to prvin se pi{uva naslovot na trudot preveden na angliski jazik, potoa ime na avtorot i kratok tekst od 10-15 reda. Ovoj tekst mo`e da bide ist so zaklu~okot napi{an na makedonski jazik, no i da sodr`i interpretacija na celiot trud.   

 

Od ureduva~kiot odbor na spisanieto Bilten za fizi~ka geografija