ИЗДАНИЈА НА ИНСТИТУТОТ ЗА ГЕОГРАФИЈА

ГОДИШЕН ЗБОРНИК

Првиот број излезен во 1948 година.

Годишно списание на Институтот за географија во кое се објавуваат научни трудови. Досега се излезени 37 книги, а последно издание е број 42.

УПАТСТВО ЗА АВТОРИТЕ

ГЕОГРАФСКИ РАЗГЛЕДИ

Првиот број излезен во 1962 година.

Годишно списание на Македонското географско друштво. Објавува стручни трудови од областа на географијата. Досега се публикувани 36 книги, а последно издание е број 45 (2012).

БИЛТЕН ЗА ФИЗИЧКА ГЕОГРАФИЈА

Првиот број излезен во 2004 година.

Годишно списание на Институтот за географија во кое се објавуваат научно-стручни трудови од областа на физичката географија. Досега се публикувани 6 книги, а последно издание е број 8 (2012).