доц. д-р Ивица Милевски: Нови сознанија и пристапи во физичката географија, 27 слајдови, по реден број
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 20
21 22
23 24
25 26
27

ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ ВО ВРСКА СО

ПРЕЗЕНТАЦИЈАТА ОБРАТЕТЕ СЕ КАЈ АВТОРОТ

ЦИТИРАЊЕ:

Милевски И. (2009): Нови сознанија и пристапи во физичката

географија. Презентација на семинарот за наставници и професори

по географија, во организација на МГД, Скопје, 2009