УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“-СКОПЈЕ
  ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

 ИНСТИТУТ ЗА ГЕОГРАФИЈА

  Географијата го движи Светот - биди и ти Географ!!!...веб страница на Институтот за географија-една од најстарите високообразовни институции во Република Македонија...geografija.pmf.ukim.edu.mk...

Датум: 10/27/2011   English

Почетна

За Институтот

       Општо

       Студии

       Стручен кадар 

Насоки

       Наставна 

       ГИС 

       Физичка географија 

       Демографија 

       Туризам 

Втор циклус

Трет циклус

Известувања

Изданија

Галерија

Линкови

 

www.igeografija.mk 

  КОНТАКТ:
  Гази Баба бб

  П. Фах 162
  1000 Скопје
  Република Македонија
  тел. 389 2 3249716
ПОСЕТИТЕЛИ
 
 

КРАТКА БИОГРАФИЈА:

МИРЈАНКА МАЏЕВИЌ

БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ:

Презиме:                Маџевиќ

Име:                         Мирјанка

Средно име:         Ѓорѓи

Датум на раѓање:          02.01.1963

Место на раѓање:          Кратово, Македонија

Националност:                Македонка

Основно училиште:      Kочо Рацин, Кратово

Средно училиште:         Гимназија  Митко Пенџуклиски Кратово

СЕГАШНА ПОЗИЦИЈА:

Редовен професор на Институтот за географија при ПМФ, Скопје

НАЈВИСОКА ТИТУЛА:

Доктор на географски науки

ГЛАВНИ ДИСЦИПЛИНИ ОД ИНТЕРЕС:

-          Географија на население,

-          Географија на населби,

-          Демографија

-          Урбана географија

-          Рурална географија

АДРЕСА НА РАБОТА:

Институт за географија

Природно-математички факултет

Гази Баба б.б., 1000 Скопје

Република Македонија

Тел: +389 2  32 49  711

e-mail: mirama@iunona.pmf.ukim.edu.mk

mira.madzevikj@gmail.com

АКАДЕМСКИ СТЕПЕНИ:

Ph.D. Thesis:

Доктор на географски науки 08.06.2000 година,

Докторска дисертација со наслов ДЕМОГЕОГРАФСКА АНАЛИЗА НА ПРИРОДНОТО ДВИЖЕЊЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, Природно-математички факултет, Институт за географија - Скопје 

  

M.Sci. Thesis:

Магистер на географски науки 30.06.1994 година,

Магистерска работа со наслов ФУНКЦИОНАЛНИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ОПШТИНАТА КРАТОВО И НИВНОТО ВЛИЈАНИЕ ВРЗ ПРОСТОРНОТО ПЛАНИРАЊЕ, Природно-математички факултет, Институт за географија - Скопје

  

B.Sci. Thesis: (Датум на дипломирање, наслов на темата):

Дипломиран географ, февруари, 1986 година,

Дипломска работа со наслов ПОПУЛАЦИСКО ГЕОГРАФСКИ ОБЕЛЕЖЈА НА СЕЛСКИТЕ НАСЕЛБИ ВО ОПШТИНАТА КРАТОВО

Природно-математички факултет, Институт за географија - Скопје

АКАДЕМСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ПОЗИЦИИ: 

-          2010 година редовен професор;

-          2006 година вонреден професор;

-          2001 година доцент;

-          1995 година асистент;

-          1989 година помлад асистент;

-          1988 година приправник.

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ:

Одржување на настава од прв тор и вциклус студии географија

-       Одржување на настава по предметите Географија на население, Географија на населби, Урбана географија, Рурална географија, Основи на демографија, Природно движење на населението, Теренски истражувања.

-       Методологија на научно-истражувачката работа во географија на население и др.

Одржување на теренска настава

-          По предметите Географија на население, Географија на населби,Рурална географија како и учество во рамките на останатите географски дисциплини.

 

Член на комисија за оцена и одбрана на докторска дисертација

-          Член на повеќе комисии за оцена и одбрана на докторски дисертации

Член на комисија за оцена и одбрана на магистратура

-       Член на повеќе комисии за оценка и одбрана на магистерска работа                  

Универзитетски учебник

-       Даскаловски В., Маџевиќ М. (2009): Географија на населби, Алфа 94, Скопје

Пакет материјали по предмет

-          Пакет материјали по предметот Географија на население, Основи на демографија, Рурална географија, Урбана географија.

Практикум по предмет

-          Даскаловски В., Маџевиќ М. (2009) Практикум по географија на население, Скопје

 

   НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ

Учесник во научни проекти

Комплексни географски проучувања на поречијата на Бабуна и Тополка“. ПМФ-Институт за географија (2011-2013).(учесник)

"Изработка на студија за валоризација на повеќенаменското заштитено подрачје Јасен", UNDP I GEF, (2010).( учесник)

"Демографски и миграциски аспекти на граѓани на Република Македонија со потекло од Црна Гора", Здружение на Црногорците во Р. Македонија, 2008-2009.(учесник)

"Енциклопедија на Република Македонија", Влада на Република Македонија, 2007-2008.(учесник)

"Structural analysis of spatial and human sources for interregional cooperation in Southeast Europe, Slovenia and Austria", 2005-2006.(национален тим лидер)

"Демографски и миграциски аспекти на Словенците во Македонија и на Македонците во Словенија", МОН на Р. Македонија, 2005-2006  (раководител)

„Популациско-географски проучувања на наталитетот на населението во Република Македонија", МОН на Р.М., 2003-2006( раководител)

"Животната средина во населените места во Република Македонија" Фонд за животна средина (-2003 година).

“Географски лексикон на Република Македонија” МОН на РМ (- 2002 година).

 

 

Објавени трудови –дел

Маџевиќ М. (2009): Динамика на светското население со осврт на Република Македонија. Географски разгледи, кн. 43, Скопје

Маџевиќ М. (2009): Етнички хетерогени бракови во Република Македонија. Географски разгледи, кн.43, Скопје

Маџевиќ М., Апостоловска-Тошевска Б., (2009): Меѓузависност помеѓу урбанизацијате и индустријализацијата во Република Македонија, Зборник на трудови од научен симпозиум, Охрид

Маџевиќ М., (2009): Етнички хомогени бракови во Република Македонија. Гласник на Социоекономска географија, бр.3, Скопје

Маџевиќ М., (2009): Процесот на депопулација во пограничните населби во Република Македонија. Зборник на трудови од научен симпозиум, Охрид

Апостоловска-Тошевска Б., Маџевиќ М. (2008): Третманот на социоекономските податоци во наставата по географија. Географски разгледи, кн.41/42, Скопје

Маџевиќ М. (2008): Депопулација на планинските села во кратовско и можности за нивен развој. Географски разгледи, кн.41/42, Скопје

Маџевиќ М., Апостоловска-Тошевска Б., Димитријевски М., (2008): Институт за географија-85 години, Скопје

Маџевиќ М. (2007): Религиозна структура на населението во Струмичко-радовишкиот крај. Гласник за социоекономска географија, бр.1, Скопје

Madzević M.  i Apostolovska Toševska B. (2007): Tourism as a factor for development on some mountainous villages in Republic of Macedonia. Collected papers, international scientific conference . Vol.2. 18-20.06.2007. Blagoevgrad.

Маџевиќ М. (2006): Проблемот на интегрален развој на селата во Република Македонија. Зборник на трудови од научниот симпозиум ” Руралниот простор во новите развојни услови”. Охрид , 30.03.-01.04.2006. Скопје

Маџевиќ М. (2005): Negativni prirodni prirast stanovnistva u Republici Makedoniji . Naucni simpozijum ” Srbija i savremeni procesi u Evropi i svetu”. , 26-27.05.2005.Тара. Beograd.

Маџевиќ М., Апостоловска-Тошевска Б. (1998) ): Стопански недоволно развиените подрачја во Република Македонија.Зборник на трудови од Межународниот научен собир  Перспективи и унапредување на планирањето и уредувањето на просторот, 4-7. 03.1998. Охрид.

 

    СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ

Учество во подготовка на студиски програми

Учество во подготовка на Елаборат за Студиски и предметни програми (прв и втор степен) – Студии по географија во 2009 година, насоки:

-          Географија

-          Демографија

 

Учество во промотивни активности на факултетот/институтот

-          Учество во радио телевизиски емисии на МРТВ и А1

Член на уредувачки одбор

-          Член на уредувачки одбор на прирачник на ЕКТС: Студиски и предметни програми, студии по географија, Скопје, 2006

-          Член на уредувачки одбор на списанието Гласник на социо-економска географија бр.3     

Член на уредувачки одбор на Зборник на трудови

-          Член на уредувачкиот одбор на Зборникот на трудови од Меѓународниот научен симпозиум "Географијата и одржливиот развој", Охрид, 2009 година

Член на научниот и организациониот одбор на:

-          Четврти Конгрес на Македонско географско друштво, Дојран, 2010 година.

-          Меѓународниот научен симпозиум "Географијата и одржливиот развој", Охрид, 2009 година;

-          Научен симпозиум  "Руралниот простор во новите развојни услови", Охрид, 2006                                                                            

Учество во факултетски комисии

-          Член на централна комисија за вршење попис на имотот на ПМФ за 2008 и 2009 година

-          Комисија за признавање и еквиваленција на странски високообразовни квалификации од ПМФ, 2007 година

-          Член на факултетска комисија за спроведување на постапка за избор на декам на ПМФ, 2007

-          Член на факултетска комисија за научно-истражувачка и апликативна дејност, 2006

-          Член на факултетска комисија за самоевалуација на ПМФ, последните два мандата

-          Член на факултетска комисија за крдит трансфер систем и режим на студии, 2006

Координатор на студиска програма

-          Координатор на студиска програма Демографија на Институтот за Географија (2010/2011)                 

Учество во комисии и тела на државни и други органи

-          Државна изборна комисија на РМ, 2011, 2009 година.                                                                                          

Предавање и презентации на работилници, семинари и сл.

-          Предавања со презентации на стручни работилници во рамки на проектот "Изработка на студија за валоризација на повеќенаменското заштитено подрачје Јасен", 2010

-          Предавање на семинар во организација МГД . Скопје 2010

 

Страницата е ажурирана на 14.10.2011 година. Содржините се од информативен карактер. Сите права се заштитени.

Изработка и ажурирање на страницата: Ивица Милевски. Вашите сугестии и коментари можете да ги пратите на: ivica@iunona.pmf.ukim.edu.mk