УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“-СКОПЈЕ
  ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

 ИНСТИТУТ ЗА ГЕОГРАФИЈА

  Географијата го движи Светот - биди и ти Географ!!!...веб страница на Институтот за географија-една од најстарите високообразовни институции во Република Македонија...geografija.pmf.ukim.edu.mk...

Датум: 10/26/2011   English

Почетна

За Институтот

       Општо

       Студии

       Стручен кадар 

Насоки

       Наставна 

       ГИС 

       Физичка географија 

       Демографија 

       Туризам 

Втор циклус

Трет циклус

Известувања

Изданија

Галерија

Линкови

 

www.igeografija.mk 

  КОНТАКТ:
  Гази Баба бб

  П. Фах 162
  1000 Скопје
  Република Македонија
  тел. 389 2 3249716
ПОСЕТИТЕЛИ
 
 

КРАТКА БИОГРАФИЈА:

БЛАГОЈА МАРКОСКИ

БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ:

Презиме:                       

Име:                              

Средно име:                   

Датум на раѓање:         

Место на раѓање:       

Основно училиште:  

Средно училиште:

Маркоски

Благоја

Веле   

16.02.1959

Селце, Крушево, Македонија

„Веле Марков“- Селце,,; „Лирија“- Житоше

Гимназија „Наум Н.-Борче“-Крушево

СЕГАШНА ПОЗИЦИЈА:

 • Редовен професор на Институтот за географија при Природно-математички факултет, Скопје

НАЈВИСОКА ТИТУЛА:

 • Доктор на географски науки

ГЛАВНИ ДИСЦИПЛИНИ ОД ИНТЕРЕС:

 • Картографија (теориска и применета);

 • Тематско картографирање (изработка на сите видови тематски карти);

 • Географски Информациски Системи;

 • Регионална географија;

 • Географија (различни физичко-географски социо и економско-географски проблеми, поврзани со картографија).

АДРЕСА НА РАБОТА:

Институт за географија

Природно-математички факултет

Гази Баба б.б., 1000 Скопје

Република Македонија

Тел: +389 2 311 70 55, eht. 714

e-mail: blagojam@pmf.ukim.mk

             blagojamarkoski@gmail.com

АКАДЕМСКИ СТЕПЕНИ:

Ph.D. Thesis: (Датум на докторирање, наслов на темата, институција):

Доктор на географски науки 10.07.1992,

Докторска дисертација со наслов:

КАРТОГРАФСКО КАРТОМЕТРИСКИ ПРОУЧУВАЊА НА ХИПСОМЕТРИЈАТА НА ПРОСТОРОТ И РАЗМЕСТЕНОСТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА,

Природно-математички факултет, Институт за географија - Скопје 

 

M.Sci. Thesis: (Датум на магистрирање, наслов на темата):

Магистер на географски науки јуни 1986 година,

Магистерска работа со наслов:

ФУНКЦИОНАЛНИ КАРАКТЕРИСТИКИ И НИВНО ЗНАЧЕЊЕ ЗА РАЗВОЈ НА ОПШТИНА КРУШЕВО,

Природно-математички факултет, Институт за географија - Скопје

 

B.Sci. Thesis: (Датум на дипломирање, наслов на темата):

Дипломиран географ 04.10.1982 година,

Дипломска работа со наслов:

МОЖНОСТИ ЗА РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ ВО КРУШЕВО

Географски факултет - Скопје

АКАДЕМСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ПОЗИЦИИ: 

 • 2008 година редовен професор (реизбор);

 • 2003 година редовен професор (избор);

 • 1998 година вонреден професор;

 • 1993 година доцент;

 • 1990 година асистент;

 • 1986 година помлад асистент;

 • 1984 година стручен соработник.

АКАДЕМСКИ И ОПШТЕСТВЕНИ ПОЗИЦИИ

 • Претседател на Универзитетската спортска федерација на Р. Македонија (2005- . . .)

 • Претседател на Советот за статистика на Република Македонија (2007- . . .),

 • Претседател на Македонското географско друштво (2007- . . .),

 • Шеф на Институт за географија при ПМФ Скопје (2003/2006).

 • Раководител на Заводот за картографија на ИГ при ПМФ (1994/2003),

 • Директор на фонд за животна средина на Република Македонија (2002/2003),

 • Претседател на Педагошкиот совет на Република Македонија (2000/2002),

 • Член на Одборот за акредитација на високообразовни институции (2000/2004),

 • Продекан за финансии на Природно математички факултет Скопје (1999/2001),

 • Претседател на советот на Природно математички факултет (1998/1999),

 • Секретар на Македонско географско друштво (1984/1990),

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ:

НАСТАВА ОД ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ ГЕОГРАФИЈА:

Одржување на настава по предметите:

 • Картографија; Географски информациски системи; Регионална географија; Методика на наставата по географија: Тематска картографија;

Одржување на вежби по предметите:

 • Методика на наставата по географија со хоспитации

Одржување на теренска настава:

По предметите:

 • Картографија; Регионална географија, како и учество во рамките на останатите географски дисциплини (по 3-5 теренски настави годишно во последните 25 години).

ОДРЖУВАЊЕ НА НАСТАВА ОД ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ ПО ГЕОГРАФИЈА:

По предметите:

 • Методологија на научно истражувачка работа во географија, Картографија; Тематска картографија, Регионална географија, Географски информациски системи,

Ментор и член на комисија за оцена и одбрана на магистерска работа за кандидатите:

 • Билјана Апостоловска/Тошевска -член на комисија,

 • Јован Јованов -член на комисија,

 • Златко Србиноски -член на комисија,

 • Слободан Савески -ментор,

 • Марјан Додовски -член на комисија,

 • Соња Димова -ментор,

 • Ванчо Стојановски -ментор,

 • Башким Идризи -член на комисија,

 • Цане Котески –ментор

 • Соња Депинова - член на комисија

 • Иван Марковски -член на комисија

 • Елизабета Наунчевска, ментор

 • Бисера Јакимовска, ментор

 • Зоранчо Атанасовски, ментор

 • Александар Петровски, ментор

 • Јасмина Јордановска, ментор,  

Ментор и член на комисија за оцена и одбрана на докторска дисертација за кандидатите:

 • Јове Талески -член на комисија,

 • Мирјанка Маџевиќ -член на комисија,

 • Златко Србиноски -член на комисија,

 • Никола Димитров -член на комисија,

 • Олгица Димитровска -член на комисија,

 • Ивица Милевски -член на комисија,

 • Биљана Апостоловска-Тошевска -член на комисија,

 • Башким Идризи -член на комисија

 • Соња Димова -член на комисија,

 • Цане Котески, ментор, 2010 г.

Универзитетски учебници и наставни помагала:

 • Маркоски Б. (2011): Географски информациски системи, Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје. 1-235 стр.

 • Маркоски Б. (2007): Географски информациски системи, ГЕОМАП, Скопје.1-120 стр.

 • Маркоски Б. (2003): Картографија, ГЕОМАП, Скопје. 1-383 стр.

 • Никодиновски Б., Маркоски Б. (1998): Воена географија, Скопје.

 • Маркоски Б. (1998): Картографија, Скопје.

 • Маркоски Б. (1996): Тематска картографија - основен теоретско методолошки пристап. Природно-математички факултет, Скопје. 

 • Маркоски Б. (1996): Прирачник за ориентација во географскиот простор. Природно-математички факултет, Скопје. 

Основно школски учебници наставни помагала:

 • Маркоски Б. (2011): Работна тетратка по географија за VIII-мо одделение за основното осумгодишно образование, Тримакс, Скопје. 1-68 стр.

 • Димитров В. Н., Маркоски Б. (2011): Наставна географија, ГЕОМАП, Скопје.

 • Маркоски Б. (2010): Географија за VIII-мо одделение за основното осумгодишно образование, Министерство за образование и наука на Република Македонија, Скопје. 1-120 стр.

 • Маркоски Б. (2010): Работна тетратка по географија за VII-мо одделение за основното осумгодишно образование, Тримакс, Скопје.

 • Маркоски Б. (2009): Географија за VII-мо одделение за основното осумгодишно образование, Министерство за образование и наука на Република Македонија, Скопје.

 • Маркоски Б. (2008): Географија за 6-то одделение за основното училиште, Тримакс, Скопје.

 • Маркоски Б. (2008): Работни листови по географија за 6-то одделение за основното училиште, Тримакс, Скопје.

 • Василески Д., Маркоски Б., Панов Н., Димитров В. Н., Павловски Ѓ. (2002): Национална географија за ИИ-ра година реформирано гимназиско образование, Просветно дело а.д. Скопје.

 • Павловски Ѓ., Миленковски А., Маркоски Б. (2001): Работни листови по географија за 6-то одделение, Просветно дело а.д.,  Скопје.

Пакет материјали по предмет

 • Маркоски Б. (1998): Воена географија, Скопје (скрипта).

Монографски изданија:

 • Србиноски З., Маркоски Б., Рибаровски Р., Јованов Ј., (1999): УТМ -проекција и УТМ- мрежа, Југореклам, Скопје.

 • Маркоски Б. (1995): Хипсометрија на просторот и населеноста во Република Македонија - картографски метод. Македонска ризница - Куманово. 

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ:

Учество во научно истражувачки проекти:  

 1. Природно-математички факултет, Институт за географија, КОМПЛЕКСНИ ГЕОГРАФСКИ ПРОУЧУВАЊА НА ПОРЕЧЈАТА НА БАБУНА И ТОПОЛКА, научно истражувачки проект, раководител на проект реализација 2010-2013 година 

 2. Министерство за образование и наука на Република Македонија: ESTIMATION OF CONTEMPORARY (EROSIONAL-DENUDATION) GEOMORPHOLOGICAL PROCESSES ON OGRAZDEN, MALESEVO AND VLAINA MOUNTAIN AND THEIR RELATION WITH LAND-USE CHANGe. Билатерален проект со Бугарија, раководител на македонска страна доц. д-р Ивица Милевски; раководител на бугарската страна: проф. д-р Георги Балтаков. (2008-2010), член на проектот

 3. Македонско еколошко друштво РАЗВОЈ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНА МРЕЖА НА ЗАШТИТЕНИ ПОДРАЧЈА, UNDP, член на проектот, реализација 2010 година.

 4. Министерство за образование и наука на Република Македонија: СЛОВЕНЦИ ВО МАКЕДОНИЈА И МАКЕДОНЦИ ВО СЛОВЕНИЈА, (ПМФ, Институт за географија, меѓународен научен проект, член на проектот реализиран во 2004-2006 година).

 5. Министерство за образование и наука на Република Македонија: ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА КАРТОГРАФСКИ ОСНОВИ ВО ЕЛЕКТРОНСКА ФОРМА ЗА ИЗРАБОТКА НА РАЗНОВИДНИ ТЕМАТСКИ КАРТИ (ПМФ, Институт за географија, научен проект, раководител на проект реализиран во 2004 година).

 6. Министерство за животна средина и просторно планирање на Република македонија: ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ВО НАСЕЛЕ НИЕТЕ МЕСТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (ПМФ, Институт за географија, апликативен проект, раководител на проектот, реализиран во 2003 година).

 7. Министерство за образование и  наука на Република Македонија: ГЕОГРАФСКО ИНФОРМАЦИСКИ СИСТЕМ НА ОБРАЗОВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (ПМФ, Институт за географија, научно развоен и апликативен проект, раководител на проект).

 8. Министерство за образование и наука на Република Македонија: ГЕОГРАФСКИ ЛЕКСИКОН НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (ПМФ, Институт за географија, научен проект, член на проектот во тек на реализација).

 9. Министерство за животна средина и просторно планирање на Република македонија: КАРТА И БРОШУРА НА ПРИРОДНОТО НАСЛЕДСТВО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (ПМФ, Институт за географија, апликативен проект, раководител на проектот, реализиран во 2002 година).

 10. Воена академија на Република Македонија: ИСТРАЖУВАЊЕ НА НОВА ТЕХНОЛОГИЈА ЗА ИЗРАБОТКА НА ДИГИТАЛНА КАРТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (Воена академија на Република Македонија, научен проект, член на проектот реализиран во 2000 година).

 11. Министерство за наука на Република Македонија: ВИСОКО ПЛАНИНСКИ ЕЗЕРА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (ПМФ, Институт за географија, научен проект, член на проект реализиран во 2000 тата година).

 12. Јавно претпријатие за просторни и урбанистички планови: ИЗРАБОТКА НА ДИГИТАЛНА ТОПОГРАФСКА КАРТА - СЕКЦИЈА ОХРИД 4 ВО РАЗМЕР 1:50000 (Јавно претпријатие за просторни и урбанистички планови, апликативен проект раководител на проект, реализиран во 2000 година).

 13. Министерство за економија на Република Македонија: ТУРИСТИЧКА КАРТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (ПМФ, Институт за географија, апликативен проект, раководител на проектот реализиран во 2000).

 14. Воена академија на Република Македонија: ВОЕНО ГЕОГРАФСКА АНАЛИЗА НА ХИДРОГРАФИЈАТА И СООБРАЌАЈНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО ПРИМЕНА НА ГЕОГРАФСКИ ИНФОРМАЦИСКИ СИСТЕМИ (Воена академија на Република Македонија, апликативен проект, член на проектот реализиран во 1999 година).

 15. Министерство за наука на Република Македонија: ГЕОГРАФСКА ЕНЦИКЛОПЕДИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (ПМФ, Институт за географија, научен проект, член на проектот реализиран во 1999 година).

 16. Министерство за наука на Република Македонија: ИЗБОР НА НАЈПОГОДНА КАРТОГРАФСКА ПРОЕКЦИЈА ЗА ПРЕТСТА ВУВАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИ ЈА (Градежен факултет, научен проект, член на проектот реализиран во 1998 година).

 17. Министерство за економија на Република Македонија: ТУРИСТИЧКА КАРТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (ПМФ, Институт за географија, апликативен проект, раководител на проектот реализиран во 1998).

 18. Месна заедница - Добреноец: СТУДИЈА ЗА ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА И ВАЛОРИЗАЦИЈА НА ПРИРОДНИТЕ, СОЦИЈАЛНИТЕ И ЕКОНОМСКИТЕ ФАКТОРИ КАКО УСЛОВ ЗА МОЖНА РЕВИТАЛИЗАЦИЈА НА СЕЛСКИТЕ НАСЕЛБИ ЛОЦИРАНИ ВО СЛИВОТ НА РЕКАТА СТУДЕНЧИЦА (ГОРНО И ДОЛНО ДОБРЕНОЕЦ И ЈАОРЕЦ), ПМФ, Институт за географија, апликативен проект, член на проектот реализиран во 1996).

Објавени трудови:

 1. Маркоски Б. (2011): Географски информациски системи, Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје. стр. 1-235.

 2. Димитров В. Н., Маркоски Б. (2011): Наставна географија, ГЕОМАП, Скопје.

 3. Маркоски Б. (2011): Работна тетратка по географија за VIII-мо одделение за основното осумгодишно образование, Тримакс, Скопје.

 4. Маркоски Б. (2010): Географија за VIII-мо одделение за основното осумгодишно образование, Министерство за образование и наука на Република Македонија, Скопје.

 5. Маркоски Б. (2010): Работна тетратка по географија за VII-мо одделение за основното осумгодишно образование, Тримакс, Скопје.

 6. Маркоски Б. (2010): Методологија за апроксимативно одредување на реална површина и волумен на територијата на Република Македонија, Зборник на трудови, Четврти конгрес на географите од Република Македонија, Дојран 7-10 октомври 2010 г., Македонско географско друштво, Скопје.

 7. Маркоски Б. (2009): Географија за VII-мо одделение за основното осумгодишно образование, Министерство за образование и наука на Република Македонија, Скопје.

 8. Маркоски Б., (2009): 60 години Македонско географско друштво, Географски разгледи, кн. 41-42, Скопје.

 9. Србиноски З., Маркоски Б. (2009): Основна државна карта за ГИС, Зборник на трудови од меѓународен научен симпозиум “Географијата и одржливиот развој”, 22-25.10.2009 г., Охрид.

 10. Milevski I., Markoski B., Gorin S., Jovanovski M.  (2009): Aplikation of remote sensing and GIS in detection of potential landslide areas, Зборник на трудови од меѓународен научен симпозиум “Географијата и одржливиот развој”, 22-25.10.2009 г., Охрид.

 11. Маркоски Б. (2009): 60 години Македонско географско друштво, Зборник на трудови од меѓународен научен симпозиум “Географијата и одржливиот развој”, 22-25.10.2009 г., Охрид.

 12. Маркоски Б., Тантуровска Л. (2009): Скратеници кај географските имиња при картографирањето, Билтен за физичка географија, бр.6, ПМФ-Институт за географија, Скопје.

 13. Маркоски Б. (2008): Работни листови по географија за 6-то одделение за основното училиште, Тримакс, Скопје.

 14. Маркоски Б. (2008): Географија за 6-то одделение за основното училиште, Тримакс, Скопје.

 15. Маркоски Б., Јовановски М. 2008: Методологија на компјутерско картографирање на геолошката документација, Зборник на трудови, Прв конгрес на геолозите на Република Македонија, Охрид.

 16. Markoski B. Gorin S. 2008: Experience in establishing GIS of educational institution in The Republic of Macedonia, 5th International conference on geographical information systems, Proceedings Volume 1, Istambul / Turkey.

 17. Маркоски Б. 2008: Руралната средина и транзицијата во Република Македонија, Прилози од Меѓународна конфернција Транзициите во историјата и културата, Скопје 30-31.10.2006 г., Институт за национална историја, Скопје.

 18. Маркоски Б., Проева Н. Гроздановски Р. 2008: Туристички водич МАКЕДОНИЈА, Министерство за економија на Република Македонија,

 19. Маркоски Б. (2008): Регионализација во Република Македонија, Билтен за физичка географија, бр.5, ПМФ-Институт за географија, Скопје.

 20. Маркоски Б., (2008): Географско-картографска методологија во проучувањето на географските имиња и натписи, Географски разгледи, кн. 41-42, Скопје.

 21. Маркоски Б. (2007): Географски информациски системи, Геомап, Скопје.

 22. Маркоски Б. (2007): Картогрсфско- kartometrisko дефинирање и диференцирање на хипсометријата на покарактеристичните сливни просторни целини во Република Македонија, Билтен за физичка географија, бр.3/4. ПМФ-Институт за географија, Скопје.

 23. Маркоски Б. (2006): Географско информациски систем во областа на геологијата, Зборник на трудови од II-симпозиум на Друштвото за геотехника на Македонија, Охрид 29-30.06.2006, Охрид.

 24. Маркоски Б. (2006): Картогрсфско дефинирање и диференцирање на котлинските просторни целини во Република Македонија, Билтен за физичка географија, бр.2. ПМФ-Институт за географија, Скопје.

 25. Маркоски Б. (2006): Руралната средина во Република Македонија, Зборник на трудови од научниот симпозиум со меѓународно учество “Руралниот простор во новите развојни услови”, Охрид 30.03-01.04.2006, ПМФ-Институт за географија, Скопје.

 26. Боев Б., Колчаковски Д., Маркоски Б. (2005): Trase elements in the soils and ashes of the plants violla alsharica and thymus alsharensis of the Alshar site-Macedonia, Билтен за физичка географија, бр.2. ПМФ-Институт за географија, Скопје.

 27. Маркоски Б., Милевски И. (2005): Дигитален модел на релјефот на Република Македонија,, Зборник на трудови од научен собир “Глобална автоматизација и енергетска оптимизација на технолошките процеси”, Скопје.

 28. Маркоски Б. (2005): Картографски преглед на просторното ширење на Скопје, Зборник на трудови од научен собир “Аспекти на урбаниот развој и современата урбанистичка пракса во Скопје”, Скопје.

 29. Маркоски Б. (2005): Географијата и предизвиците во 21-от век, Зборник на трудови од Третиот конгрес на географите во Република Македонија, 15-16 Ноември 2005 година во Скопје, Македонско географско друштво, Скопје.

 30. Маркоски Б. (2005): Картографирање на минималните вредности кај повеќе структурните појави, Зборник на трудови од Третиот конгрес на географите во Република Македонија, 15-16 Ноември 2005 година во Скопје, Македонско географско друштво, Скопје.

 31. Markoski B. (2005): Role and significance of maps in medical-geographic researches, Seventh national congress for medical geography so international participation, 27-28. X. 2005, Sofia.

 32. Markoski B., Gorin S. (2005): Geographical information systems of health organizations and diseases, Seventh national congress for medical geography so international participation, 27-28. X. 2005, Sofia

 33. Маркоски Б., (2005): Општа методологија и концепција за изработка на географски информациски системи, Географски разгледи, кн. 40, Скопје.

 34. Маркоски Б., (2005): Краток осврт кон Законот и картата за територијална организација на Република Македонија од 2004 година, Географски разгледи, кн. 40, Скопје.

 35. Маркоски Б., Горин, С. (2005): ГИС во функција на руралниот развој на Република Македонија, Зборник на трудови од научниот симпозиум со меѓународно учество “Руралниот простор во новите развојни услови”, Охрид 30.03-01.04.2006, ПМФ-Институт за географија, Скопје.

 36. Маркоски Б. (2004): Принципи и критериуми за административно територијална организација на општините во Република Македо нија, Зборник на трудови од тркалезна маса “Територијалната организација на општините како основа за идниот развој на Република Македонија”, Скопје.

 37. Маркоски Б. (2004): Картогрсфско дефинирање и диференцирање на планинските просторни целини во Република Македонија, Билтен за физичка географија, бр.1. ПМФ, Институт за географија, Скопје.

 38. Маркоски Б. (2004): Порече - регионално географски преглед, Географски разгледи, кн. 38-39, Скопје.

 39. Маркоски Б. (2004): Инфраструктурните аномалии како проблем на регионалниот развој на балканот, Географски разгледи, кн. 38-39, Скопје.

 40. Маркоски Б., Горин С., (2004): Дополнување на содржината на дигиталните карти  со примена на ГПС технологијата, Географски разгледи, кн. 38-39, Скопје.

 41. Маркоски Б. (2004): Третман на географските имиња во географијата и картографијата, Зборник на трудови од трибина 30.09.2004, Стандардизација  на географките имиња во Република Македонија,  Институт за македонски јазик, кн.11, Скопје.

 42. Маркоски Б. (2003): Картографија, ГЕОМАП, Скопје.

 43. Маркоски Б. (2003): Принципи на тематско картографирање во вегетациски истражувања, Зборник на трудови, Втор конгрес на еколозите од Република Македонија, кн. 2, Скопје.

 44. Маркоски Б. (2003): Густината на населеност како проблем на животната средина -состојба во Република Македонија, Зборник на трудови, Втор конгрес на еколозите од Република Македонија, кн. 2, Скопје.

 45. Маркоски Б., Колчакоски Д., Василески Д., Матески В., Костадиноски М., Меловски Љ., Христовски С. (2003): Карта на природното богатство на Република Македонија (размер 1:200000, Зборник на трудови, Втор конгрес на еколозите од Република Македонија, кн. 2, Скопје.

 46. Маркоски Б. (2002): Картографските и алфанумеричките извори како основа за Географки информациски систем на Скопје, Зборник на трудови од научен собир “Можности за воспоставување геоинформациски систем на град Скопје”, Скопје.

 47. Маркоски Б., Димитровска О. (2002): Карта на квалитетот на површинските води во Република Македонија, Географски разгледи, кн. 37, Скопје.

 48. Димова С., Маркоски Б. (2002): Тродимензионално прикажување на релјефот, Географски разгледи, кн. 37, Скопје.

 49. Маркоски Б. (2002): Шар Планина-хипсометриска структура на просторот, Билтен  на Истражувачко друштво на студенти биолози, бр.2, Скопје.

 50. Павловски Ѓ., Миленковски А., Маркоски Б. (2002): Работни листови по географија за 6-то одделение, Просветно дело а.д.,  Скопје.

 51. Василески Д., Маркоски Б., Панов Н., Димитров В. Н., Павловски Ѓ. (2002): Национална географија за ИИ-ра година реформирано гимназиско образование, Просветно дело а.д. Скопје.

 52. Маркоски Б., Маџевиќ М. (2001): Момент на трансформација на селското население во градско во Република Македонија, Годишен зборник кн. 35-36, Скопје.

 53. Маркоски Б., Даскаловски В., Стојменов С., Чабуковски В.,  Атанасовски П.,  Петков З. (2001): Географско информациски систем на образовните институции во Република Македонија, Министерство за образование и наука на Република Македонија, Скопје.

 54. Маркоски Б., Србиноски З., Никодиноски Б., Пауноски И., Манасов С. (координатор), (2001): Истражувачки пилот проект за изработка на дигитална топографска карта - секција Охрид 4 во размер 1:50000, Зборник на трудови од научен собир “Дигитална картографија, состојби, перспективи и можности за примена во Република Македонија”, Скопје.     

 55. Маркоски Б. (2001): Дигитална картографска техника -картографирање и картометрирање- , Зборник на трудови од научен собир “Дигитална картографија, состојби, перспективи и можности за примена во Република Македонија”, Скопје.

 56. Никодиноски Б., Маркоски Б., Пауноски Б., Србиноски З., Манасов С. (2001): Истражување на нова технологија за изработка на дигитална карта на Република Македонија, Зборник на трудови од научен собир “Дигитална картографија, состојби, перспективи и можности за примена во Република Македонија”, Скопје.

 57. Маркоски Б. (2001): Картографска подготовка како основа за организација и изработка на географско информациски систем, Зборник на трудови од научен собир “Географски информациски системи, научни сознанија и апликативни можности”, Скопје.

 58. Никодиноски Б., Маркоски Б., Талевски Ј., Пауновски И., Србиновски З., Манасов С. (2001): Воено хидрографска анализа на хидрографијата и сообраќајната инфраструктура во Република Македонија со со помош на ГИС -резултати од научно истражувачки проект, Зборник на трудови од научен собир “Географски информациски системи, научни сознанија и апликативни можности”, Скопје.

 59. Маркоски Б. (2001): Картографска анализа на хипсометријата на просторот и населеноста во Република Македонија, Географски разгледи, кн. 36, Скопје.

 60. Маркоски Б. (2001): Категоризација на релјефот во Република Македонија и проблемот на неговото искористување, Географски разгледи, кн. 36, Скопје.

 61. Маркоски Б. (2001): Картографско графичка туристичка пропаганда, , Зборник на трудови од научен собир “Пелистер и можностите за развој на туризмот и еколошката заштита во потпелистерските села”, Научна мисла - Битола 2001, кн. 4, Битола.

 62. Маркоски Б. (2000): Алгоритам за дигитално картографски третман на сообраќајниот систем на Република Македонија како потсистем на Географско Информацискиот систем, Географски разгледи кн. 35, Скопје;

 63. Србиновски З., Маркоски Б. (2000): УТМ систем стандард за изработка на топографски карти, Географски разгледи кн. 35, Скопје;

 64. Маркоски Б. (2000): Фактори и критериуми за одредување на географската положба на даден простор, Зборник на трудови од Вториот конгрес на географите на Република Македонија одржан од 3 до 5 Ноември 2000 година во Охрид, МГД, Скопје;

 65. Маркоски Б. (2000): Сообраќајната инфраструктура и одржливиот развој на Преспа, Зборник на трудови од меѓународниот симпозиум ,,Одржлив развој на Преспанскиот регион,, одржан од 23 до 25 јуни 2000 година во Отешево;

 66. Маркоски Б. Атанасовски П. (2000): Географско - информациски систем за сообраќајната патна инфраструктура во Република Македонија, Скопје (карта и ГИС на магистралните и регионалните сообраќајници).

 67. Маркоски Б. (1999): Прикажување на комплексни структури на појави со помош на квадрат-прилог кон усовршувањето на методот на картодијаграм во тематското картографирање, Географски разгледи кн. 34, Скопје;

 68. Маркоски Б. (1999): Географијата и технологиите на Географските Информациски Системи, Географски разгледи кн. 34, Скопје;

 69. Маркоски Б. (1999): Еден можен концепт за содржина на тематски атлас на Република Македонија, Годишен зборник на Институтот за географија кн. 33-34, Скопје;

 70. Маркоски Б., Панов Н (1999): Рецептивните фактори како елемент за развојот на туризмот во Крушево, Годишен зборник на Институтот за географија кн. 33-34, Скопје;

 71. Србиноски З., Маркоски Б., Рибаровски Р., Јованов Ј., (1999): УТМ -проекција и УТМ- мрежа, Југореклам, Скопје.

 72. Маркоски Б. (1998): Картографија, Скопје (скрипта).

 73. Маркоски Б. (1998): Воена географија, Скопје (скрипта).

 74. Никодиновски Б., Маркоски Б. (1998): Воена географија, Скопје.

 75. Маркоски Б. (1998): Современа политичко територијална поделба и карактеристики на Светот, Географски разгледи кн. 32-33, Скопје;

 76. Маркоски Б., Цековска О. (1998): Алгоритам за воспоставување на еколошко информациски систем на Република Македонија како потсистем на Географскиот Информациски Систем од аспект на заштита и зачувување на животната средина, Зборник на трудови од Првиот конгрес на еколозите на Македонија одржан од 20 до 24. 09. 1998 г. во Охрид;

 77. Маркоски Б. (1998): Картографските интерпретации во просторното планирање, Зборник на трудови од меѓународнот собир ,,Перспективи и унапредување на планирањето и уредувањето на просторот,, одржан 4-7. 03. 1998 година во Охрид;

 78. Маркоски Б., Б. А.-Тошевска (1998): Алгоритам за воспоставување информативен систем на индустријата во Република Македонија, Зборник на трудови од меѓународнот собир ,,Перспективи и унапредување на планирањето и уредувањето на просторот,, одржан 4-7. 03. 1998 година во Охрид;

 79. Маркоски Б. (1997): Географски информативен систем на Скопје - неминовност за влез во 21-от век. Зборник на трудови од симпозиумот Скопје на преминот на вековите, Скопје.

 80. Маркоски Б. (1997): Географијата и технологиите на Географските Информативни Системи. Зборник на трудови од Симпозиумот Перспективи и правци развоја географије, Брезовица.

 81. Маркоски Б. (1997): Современа политичка поделба на светот. Крушево (авторизирано предавање).

 82. Вучков С. Маркоски Б. (1996): Автоматизиран пристап за претворање на координати од еден во друг координатен систем. Географски разгледи, кн. 31, стр. 149-160, Скопје.

 83. Маркоски Б. (1996): Оптимални размери за тематско картографирање. Зборник / I конгрес на географите од Република Македонија, одржан во Охрид од 26-28 X 1995, стр. 133-139, Македонско географско друштво, Скопје. 

 84. Маркоски Б. Герасимовска Ц. (1996): Раселени населби во Република Македонија. Зборник / I конгрес на географите од Република Македонија, одржан во Охрид од 26-28 X 1995, стр. 211-216, Македонско географско друштво, Скопје. 

 85. Даскаловски В, Маркоски Б. (1996): Економско функционална региона-лизација на Република Македонија. Зборник / I конгрес на географите од Република Македонија, одржан во Охрид од 26-28 X 1995, стр. 269-277, Македонско географско друштво, Скопје. 

 86. Маркоски Б. (1996): Тематска картографија - основен теоретско методолошки пристап. Природно математички факултет, Скопје. 

 87. Маркоски Б. (1996): Прирачник за ориентација во географскиот простор. Природно математички факултет, Скопје. 

 88. Василески Д. Маркоски Б. Стефановски В. (1996): Студија за инвентаризација и валоризација на природните, социјалните и економските фактори, како услов за можна ревитализација на селските населби лоцирани во сливот на реката Студенчица (Горно и Долно Добреноец и Јаорец). Природно математички факултет - Институт за географија Скопје. (ракопис). 

 89. Маркоски Б. (1996): Алгоритам за дигитално картографски третман на сообраќајниот систем на Република Македонија како потсистем на Географскиот Информативен Систем. Зборник на трудови од симпозиумот Македонските сообраќајни коридори, Битола.

 90. Маркоски Б. (1995): Социоекономски и социокултурни аспекти вдолж железничката линија Република Македонија - Бугарија. (трудот претставува студија изработена за потребите на проектот кој Сојузна Република Германија како техничка помош го работеше за Република Македонија).

 91. Маркоски Б. (1995): Географски информативни системи. Приматко бр. 5, стр.30-33, Скопје. 

 92. Маркоски Б. (1995): Хипсометрија на просторот и населеноста во Република Македонија - картографски метод. Македонска ризница - Куманово. 

 93. Маркоски Б. (1995): Еден знак повеќе структури - прилог кон усовршувањето на методот на картодијаграм во тематското картографирање. Географски разгледи, кн. 30, стр. 135-143, Скопје.

 94. Маркоски Б. (1995): Претставување на програмските пакети PC GLOBE i WORLD ATLAS. Скопје (авторизирано предавање).

 95. Маркоски Б., Пауноски Б., Грнаров А., Манасов С. (1995/96): Географски информациски систем на некои географски елементи на Република Македонија, Скопје (функционален пилот проект).

 96. Маркоски Б. (1994): Карта на промените во народносниот состав на населението во Република Македонија по Втората светска војна. Етнолог 4-5, стр. 198-204, Скопје.

 97. Маркоски Б. (1994): Организација и примена на ГИС. Информа бр. 11-12, стр.35-36, Скопје. 

 98. Jordan P., Nefedova T., Barath J., Bassa L., Doncev D., Enache L., Markoski B., Plit J., Qiriasi P., Rudenko L., Samimi E., Spes M., Stojmilov A., Toskic A., Vaishar A. (1994): Atlas ost-und sudosteuropa. Osterreichisches Ost- und Sudosteuropa  Institut; Wien. (vo navedeniot proekt e u~estvuvano so trudot: A.Stojmilov, B. Markoski (1993): Influence of political and economical shanges in Republic of Macedonia). 

 99. Маркоски Б. (1993): Република Македонија денес. Мелбурн (авторизирано предавање).

 100. Маркоски Б. (1993): Развојни карактеристики на индустријата во Општина Крушево. Годишен зборник, кн. 31-32, стр. 125-140, Скопје.

 101. Граматниковски В., Маркоски Б., Даскаловски В. (1993): Преспа - некои основни географски одлики и фактори што влијаат врз етнографските промени. Етнолог 3, стр. 177-185, Скопје.

 102. Маркоски Б. (1992): Надморска височина на населените места во Република Македонија по општини - прилог кон статистичката документација на Заводот за статистика на Република Македонија по барање бр. 12-20423 од 12.11.1992 год. Скопје.

 103. Маркоски Б. (1992): Картографско картометриски проучувања на хипсомет-риската струкрура на просторот и разместеноста на населението во Република Македонија, докторска дисертација одбранета на институтот за географија при ПМФ, Скопје. (ракопис).

 104. Маркоски Б. (1992): Авторизирани ТВ-емисии во рамките на Обазовната програма на РТВ Скопје со наслови: а) Возвишенија, б) Вдлабнатини, в) Топографски категории на земјиште, “) Изохипси и д) Картографски знаци. Скопје.

 105. Маркоски Б. (1991): Хипсометриска структура на просторот и редистрибуција на населението по висински зони во Република Македонија. Географски преглед, кн. XXXV, стр. 109-116, Сарајево.

 106. Ѓорѓиев В. Маркоски Б. Димов Л. (1990-1991): Одредување астрономски координати на точка со астрогеодетски метод. Географски разгледи, кн. 28-29, стр. 5-18, Скопје.

 107. Даскаловски В, Маркоски Б. (1990-1991): Развиток на руралните населби под влијание на големината и бонитетот на земјоделските површини во општина Крушево. Географски разгледи, кн. 28-29, стр. 49-60, Скопје.

 108. Петрушевски И. Маркоски Б. (1990-1991): Португалски карти - портолани од XV-XVII век. Географски разгледи, кн. 28-29, стр. 113-116, Скопје.

 109. Даскаловски В, Маркоски Б. (1991): Трансформација на густината на мрежата на населбите и населеноста во руралниот простор во Република Македонија. Географски преглед, кн. XXXV, стр. 79-84, Сарајево.

 110. Маркоски Б. (1989): Функционални карактеристики на овоштарството и лозарството во општина Крушево. Географски разгледи, кн. 27, стр. 91-104, Скопје.

 111. Маркоски Б. (1989): Картографирање на површините под жита во СР Македонија со помош на методот на картодијаграм. Географски разгледи, кн. 27, стр. 193-198, Скопје.

 112. Маркоски Б. (1988): Картографска анализа на разместеноста на ораничните површини според начинот на користење во С Р Македонија. Зборник радова XIII конгреса географа СФРЈ, Приштина.

 113. Даскаловски В, Маркоски Б. (1988): Карактеристики на вработеноста во странство од територијата на југозападниот регион на СРМ. Географски разгледи, кн. 26, стр. 75-82, Скопје.

 114. Маркоски Б. (1988): Функционално значење на поледелството во општина Крушево. Географски разгледи, кн. 26, стр. 131-159, Скопје.

 115. Маркоски Б. (1988): Некои критериуми за одредување на најадекватната локација кај разбиениот тип на селски населби на карти со среден и ситен размер. Географски разгледи, кн. 26, стр. 233-240, Скопје.

 116. Маркоски Б. (1987): Основни демографски карактеристики на општина Крушево. Географски разгледи, кн. 25, стр. 149-180, Скопје.

 117. Маркоски Б. (1987): Обид за примена на методот на картограм за прикажување на временската динамика на појавите. Географски разгледи, кн. 25, стр. 247-252, Скопје.

 118. Даскаловски В, Маркоски Б. (1986): Вработувањето во странство од руралната средина во СР Македонија. Географски разгледи, кн. 23-24, стр. 95-111, Скопје.

 119. Маркоски Б. Димитров В. Н. (1986): Хидромелиоративен систем Стрежево, Географски разгледи, кн. 23-24, стр. 166-171, Скопје.

 120. Маркоски Б. (1986): Функционални карактеристики и нивно значење за развој на општината Крушево, магистерска работа одбранета на географскиот институт при ПМФ, Скопје. (ракопис)

 121. Маркоски Б. (1984): Просторна разместеност на селските населби во општина Крушево. Географски разгледи, кн. 21-22, стр. 147-162, Скопје.

Карти:

 1. Маркоски Б. (2011): Република Македонија физичко-географска карта, размер 1:175000, Скопје.

 2. Маркоски Б. (2011): Република Македонија туристичко риболовна карта, размер 1:300 000, Скопје.

 3. Маркоски Б. (2008): Република Македонија физичко-географска карта, размер 1:200000, Скопје.

 4. Markoski B. (2005): Republic of Macedonia - tourist map, 1:400000, Ministry of Economy, Skopje.

 5. Маркоски Б. Димитров В. Н. (2004): Баба Планина со Пелистер -планинарско туристичка карта, 1:50000, ГЕОМАП, Скопје. (Министерство за култура и Светска банка)

 6. Маркоски Б. (2002): Манастири и цркви во Република Македонија со патна мрежа, карта со размер 1:400000, Скопје.

 7. Маркоски Б. (2002): Република Македонија - патна карта, размер 1:400000, Скопје. (фотолити)

 8. Маркоски Б. (2002): Република Македонија -административно територијална поделба, размер 1:200000, Скопје.

 9. Маркоски Б. (2002): Република Македонија -територијална разместеност на училишта, размер 1:200000, Скопје.

 10. Маркоски Б. (2002): Република Македонија -патна карта, размер 1:200000, Скопје.

 11. Маркоски Б. (2001): Охридско Езеро - сливно подрачје (проект за заштита на Охридското Езеро), карта со размер 1:150000, Скопје.

 12. Маркоски Б. (2001): Република Македонија - школска карта, размер 1:500000, Тримакс, Скопје.

 13. Маркоски Б. (2001): Република Македонија - неми карти, размер 1:1000000, Тримакс, Скопје.

 14. Маркоски Б. (2001): Република Македонија - структура на просторот според тип на релјеф, карта со размер 1:1500000, прилог во Географски атлас, Тримакс & Интерсистем -Картографија, Белград.

 15. Маркоски Б. (2001): Република Македонија - вегетациони зони - глобален територијален распоред, карта со размер 1:1500000, прилог во Географски атлас, Тримакс & Интерсистем -Картографија, Белград.

 16. Маркоски Б. (2001): Република Македонија - средни годишни температури на воздухот, карта со размер 1:1500000, прилог во Географски атлас, Тримакс & Интерсистем -Картографија, Белград.

 17. Маркоски Б. (2001): Република Македонија - средни годишни количини на врнежи, карта со размер 1:1500000, прилог во Географски атлас, Тримакс & Интерсистем -Картографија, Белград.

 18. Маркоски Б. (2001): Република Македонија - разместеност на енергетски објекти, карта со размер 1:1500000, прилог во Географски атлас, Тримакс & Интерсистем -Картографија, Белград.

 19. Маркоски Б. (2001): Република Македонија - рудни наоѓалишта и индустрија, карта со размер 1:1500000, прилог во Географски атлас, Тримакс & Интерсистем -Картографија, Белград.

 20. Маркоски Б. (2001): Република Македонија - патна карта, размер 1:200000, Македонија пат, Скопје.

 21. Маркоски Б., Санев В. (2001): Република Македонија - археолошка карта, наоѓалишта од доцноантичкото и старохристијанското време (населби, утврдувања, рудници), размер 1:400000, МАНУ, Скопје. 

 22. Маркоски Б., Санев В. (2001): Република Македонија - археолошка карта, наоѓалишта од римското време (погребувања, поединечни наоди), размер 1:400000, МАНУ, Скопје.

 23. Маркоски Б., Санев В. (2001): Република Македонија - археолошка карта, наоѓалишта од римското време (населби, утврдувања, патишта и други поединечни објекти), размер 1:400000, МАНУ, Скопје. 

 24. Маркоски Б., Санев В. (2001): Република Македонија - археолошка карта, наоѓалишта од раноантичкото и хеленистичкото време,  размер 1:400000, МАНУ, Скопје. 

 25. Маркоски Б., Санев В. (2001): Република Македонија - археолошка карта, наоѓалишта од палеолитското, неолитското и енеолитското време, размер 1:400000, МАНУ, Скопје. 

 26. Маркоски Б., Санев В. (2001): Република Македонија - археолошка карта, наоѓалишта од бронзеното и железното време, размер 1:400000, МАНУ, Скопје. 

 27. Маркоски Б., Санев В. (2001): Република Македонија - археолошка карта, наоѓалишта од средновековието (некрополи, сакрални објекти, поединечни објекти и наоди, размер 1:400000, МАНУ, Скопје. 

 28. Маркоски Б., Санев В. (2001): Република Македонија - археолошка карта, наоѓалишта од средновековието (населби, утврдувања, патишта), размер 1:400000, МАНУ, Скопје. 

 29. Маркоски Б., Санев В. (2001): Република Македонија - археолошка карта, наоѓалишта од доцноантичкото и старохристијанското време (некрополи, сакрални објекти, поединечни наоди), размер 1:400000, МАНУ, Скопје. 

 30. Маркоски Б., Санев В. (2001): Република Македонија - археолошка карта, административно територијална поделба (клуч), размер 1:400000, МАНУ, Скопје. 

 31. Маркоски Б. (2001): Република Македонија - наклони на земјиштето, размер 1:200000, Скопје. 

 32. Markoski B., Panov N. Vasileski D. (2000): Republic of Macedonia - tourist map, 1:500000, Ministry of Economy, Skopje.

 33. Маркоски Б., Србиноски З., Никодиноски Б., Пауноски И., Манасов С. (координатор), (2000): Топографска карта - секција Охрид 4, размер 1:50000, (истражувачки пилот проект за изработка на ТК 50 во дигитална и печатена форма), Јавно претпријатие за просторни и урбанистички планови, Скопје. (реализиран дефинитивен пробен отпечаток)    

 34. Markoski B., (2000): Republic of Macedonia –some of the most important monasteries, scale, 1:400000, Skopje.

 35. Маркоски Б. (1999): Република Македонија - географска карта, размер 1:1000000, DID “Ina Komerc”, Скопје.

 36. Маркоски Б. (1999): Европа - прегледна политичко географска карта, размер 1:20000000, DID “Ina Komerc”, Скопје.

 37. Markoski B., Panov N. Vasileski D. (1998): Republic of Macedonia - tourist map, 1:500000, Ministry of Economy, Skopje.

 38. Маркоски Б. Карчитска Д. (1996): Миграциони текови на децата бегалци од Егејскиот дел од Македонија низ Европа, карта со размер 1:1700000, Скопје.

 УЧЕСТВО И ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА НАУЧНИ КОНГРЕСИ, СИМПОЗИУМИ И СТРУЧНИ СОБИРИ:

 Конгреси:

 • Четврти македонски географски конгрес, Дојран, 2010 год.

 • Прв конгрес на геолозите на Р. Македонија, Охрид, 2008 г.

 • Трет конгрес  на еколозите од Македонија, Струга-2007 г.

 • Први конгрес србских географа, Соко Бања - 2006 г.

 • Шести конгрес за медицинска географија, Софија 2005 г.

 • Трет македонски географски конгрес, Скопје-2005 год.

 • Втор конгрес  на еколозите од Македонија, Охрид-2003 г.

 • Втор македонски географски конгрес, Охрид-2000 год.

 • Прв конгрес  на еколозите од Македонија, Охрид-1998 год.

 • Прв македонски географски конгрес, Охрид-1995 год.

 • Конгрес на географите од СФР Југославија, Приштина-1989 г.

Меѓународни научни собири:

 • Меѓународен научен симпозиум “Географијата и одржливиот развој”, 22-25.10.2009 г., Охрид.

 • 5th Internacional konference on Geographycal information systems, 2-5.jyli 2008, Istanbul, Turkey.

 • Руралниот простор во новите развојни услови, Охрид 2006 год.

 • Прилози од Меѓународна конфернција Транзициите во историјата и културата, Скопје 30-31.10.2006 г.,

 • Одржлив развој на Преспанскиот регион, Отешево, 2000 год.,

 • Седма конференција на Групата експери за географски имиња на ООН,  Њујорк, САД 1999 год.,

 • Перспективи и унапредување на планирањето и уредувањето на просторот,, Охрид 1998 год.,

 • Четиринаесетта сесија на Групата експерти за географски имиња на Одделот за Централна, Источна и Југоисточна Европа, Будимпешта, Унгарија  1997 год.,

 • Осумнаесетта сесија на Групата експери за географски имиња на ООН,  Женева, Швајцарија 1996 год.,

Национални научни симпозиуми/собири:

 • Научен собир “Порече низ историјата”, Самоков, 2009 г.

 • Миграциите и демографската политика во Република Македонија, 25. 06. 2008, Битола,

 • Руралниот простор во новите развојни услови, Охрид 2006 год.

 • II-симпозиум на Друштвото за геотехника на Македонија, Охрид 2006 год.

 • Глобална автоматизација и енергетска оптимизација на технолошките процеси, , Скопје 2005 год.,

 • Аспекти на урбаниот развој и современата урбанистичка пракса во Скопје, Скопје 2005 год.,

 • Територијалната организација на општините како основа за идниот развој на Република Македонија, Скопје 2004 год.,

 • Стандардизација  на географките имиња во Република Македонија,  Скопје 2004 год.,

 • Порече низ вековите, Македонски Брод, Самоков 2003 год.,

 • Можности за воспоставување геоинформациски систем на град Скопје, Скопје 2002 год.,

 • I-симпозиум на Друштвото за геотехника на Македонија, Охрид 2002 год,

 • Дигитална картографија, состојби, перспективи и можности за примена во Република Македонија, Скопје 2001 год.

 • Географски информациски системи, научни сознанија и апликативни можности, Скопје 2001 год.,

 • Пелистер и можностите за развој на туризмот и еколошката заштита во потпелистерските села, Битола 2001 год.,

 • Скопје на преминот на вековите, Скопје 1997 г.

 • Перспективи и правци развоја географије, Брезовица, 1997 г.

 • Македонските сообраќајни коридори, Битола 1996 г.

 • Трансформација ридско планинских простора Југославије, Калиновик 1990 г.

ДРУГО:

Студиски престои:

 • Во јуни 2006 година учествува во посета на повеќе географско-картографски институции (Националниот географски институт-IGN, SPOT Image, Info Terra, Astrian и други) во Парис и Тулуз во Франција.

 • Во фебруари 1999 година учествува на Седмата конференција на Групата експери за географски имиња на ООН која се одржа во Њујорк, САД.

 • Во март 1997 година учествува на Четиринаесеттата сесија на Групата експерти за географски имиња на Одделот за Централна, Источна и Југоисточна Европа која се одржа во Будимпешта, Унгарија. 

 • Во август 1996 година како претставник на Република Македонија 2 недели учествува на Осумнаесеттата сесија на Групата експери за географски имиња на ООН, се одржа во Женева, Швајцарија,

 • Во 1996 година 3 дена престојува во МОНОЛИТ - информативни системи, Љубљана, Република Словенија,

 • Во 1995 година 5 дена престојува на Институтот за геодезија при градежниот факултет во Софија и картографката издавачка куќа “ Карографија”  исто така во Софија, Република Бугарија,      

 • Во текот на 1993 година е направен дваипол месечен студиски престој на Институтот за географија  и Центарот за географски информативни системи при Универзитетот во Мелбурн во Австралија,

 

Посвети:

 • Маркоски Б., (2006): ИНСТИТУТОТ ЗА ГЕОГРАФИЈА, Монографија 60 ГОДИНИ ПРИРОДНО МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 1946-2006, Природно математички факултет, Скопје. 

 • Маркоски Б., (2005): ИНСТИТУТОТ ЗА ГЕОГРАФИЈА - по повод 60 години високообразовна и научно истражувачка дејност,  Географски разгледи, кн.40, Скопје.

 • Маркоски Б., (2005): Проф. д-р Аслан Селмани (по повод шеесет години од животот), Географски разгледи, кн.40, Скопје. 

 • Маркоски Б., Маџевиќ М. (2004): IN MEMORIAM -Проф. д-р Васа Даскаловски, Географски разгледи, кн.38-39, Скопје. 

 • Маркоски Б. (2002): IN MEMORIAM -Проф. д-р Мирјана Горгиева, Географски разгледи, кн.37, Скопје. 

 • Маркоски Б. (2001): IN MEMORIAM -Проф. д-р Митко Панов, Географски разгледи, кн.36, Скопје. 

 • Маркоски Б., Василески Д.,. Даскаловски В. (2000): Проф. д-р -Томе Андоновски (по повод шеесет години од животот), Географски разгледи, кн.35, Скопје. 

 • Маркоски Б. (2000): Проф. д-р Васил Граматниковски –по повод 60 години од животот, Географски разгледи, кн.34, Скопје. 

 

Написи во весници и интервјуа:

 • Проф. д-р Благоја Маркоски (2008): Кое “име” го менуваме? Интернет портал  www@kirilica.com.mk.

 • Проф. д-р Благоја Маркоски (2008): Грците почнуваат егзодус врз нас и во Македонија, Интернет портал  www@kirilica.com.mk.

 • Проф. д-р Благоја Маркоски (2008): САД добија шлаканица треба да врати шамари, Интернет портал  www@kirilica.com.mk.

 • Проф. д-р Благоја Маркоски (2008): Во Македонија ќе се раселат уште 400 села, Интернет портал  www@kirilica.com.mk.

 • Проф. д-р Благоја Маркоски (2008): Да не не изеде белата чума, Интернет портал  www@kirilica.com.mk.

 • Проф. д-р Благоја Маркоски (2008): Преговори или разговори со Грција, Интернет портал  www@kirilica.com.mk.

 • Проф. д-р Благоја Маркоски (2004): Територијалната организација на општините (основа за идниот развој на Македонија), Дело бр. 518.

 • Проф. д-р Благоја Маркоски (2004): Нова територијална поделба - Да не се попвторат грешките, Фокус бр. 449.

 • Проф. д-р Благоја Маркоски (2004): Именувањето на географските имиња на друг јазик е омалуважување на интегритетот на државата, Фокус бр. 487.

 • Проф. д-р Благоја Маркоски (2004): Странската помош предизвикува повеќе застој отколку развој, Фокус бр. 491.

 • Проф. д-р Благоја Маркоски (2004): Да не се брза со новата територијална поделба, Интервју, Македонско Сонце бр. 526/527/528.

 • Проф. д-р Благоја Маркоски (2003): Интервју со новиот шеф на Институтот за географија, Приматко бр.28.

 • Проф. д-р Благоја Маркоски (1995): Печатењето на македонските карти во странство со далекусежни последици, Одбрана бр.16.

 • Проф. д-р Благоја Маркоски (1994): Картографија - Секогаш привлечна Македонија, Одбрана бр.14.

 

Промоции на книги:

 • Институт за национална историја (2007): Административно територијални поделби во Македонија: 1944-2004: документи (избор и редакција Ѓорѓи Чакарјаневски, Тодор Чепреганов, Стојан Аврамовски), Скопје.

 • Д-р Владо Поповски, д-р Аслан Селмани, д-р Никола Панов (консултант), (2006): Општините во Република Македонија, Информативно деловен бизнис центар, Скопје.

 • Додовски Марјан (2005): Дојранско Езеро од агонија до живот, Скопје.

 • Проф. д-р Ратомир Гроздановски (2004): Карта на цркви и манастири во Република Македонија, Тримакс Картографија, Скопје.

 • Проф. д-р Василески Драган  (2003): Смоларски водопад, Тетово.

 • Проф. д-р Василески Драган  (2003): Водопадите на Ростушка река и реката Битушница, Тетово.

 • Петрушевски И., Петрушевска Н. (2001): Географски топонимски речник на Република Македонија, Скопје.

 • Друштво за наука и уметност, Научна мисла -Битола (2001): Пелистер и можностите за развој на туризмот и еколошката заштита во потпелистерските села”, кн. 4, Битола.

Членство во стручни тела:

 • Претседател на Комисијата за Втор циклус студии на Институтот за географија на ПМФ, Скопје (2010-...).

 • Претседател на Македонското географско друштво (2006- . . .),

 • Претседател на Советот за статистика на Република Македонија (2007-)

 • член на Македонското научно друштво од Битола (2005....)

 • Член на Советот за статистика на Република Македонија (2006-)

 • член на претседателство на Македонското географско друштво (1990...),

 • главен и одговорен уредник на списанието Географски разгледи, издавач Македонско географско друштво (1998-2008).

 • координатор на комисијата за стандардизација на географските имиња во Република Македонија,

 • Потпретседател на Држaвна пописна комисија за Пописот на населението домаќинствата и становите во Република Македонија во 2002 година

 

Раководни позиции:

 • Помошник на деканот на Природно-математичкиот факултет за финансиско материјални прашања (2009-...)

 • Претседател на Советот за статистика на Република Македонија (2007-...)

 • Претседател на Македонското географско друштво, (2007-...),

 • Претседател на Универзитетската спортска федерација на Република Македонија (2005- ... ),

 • Шеф на Институт за географија при ПМФ Скопје (2003/2006).

 • Директор на фонд за животна средина на Република Македонија (2002/2003),

 • Продекан за финансии на Природно-математич. факултет Скопје (1999/2001),

 • Претседател на советот на Природно математички факултет (1998/1999),

 • Раководител на Заводот за картографија на ИГ при ПМФ (1994/2003, 2006...),

 

Признанија и награди:

 • Плакета 60 години дејност Природно математички факултет во Скопје во знак на признание и благодарност за придонесот во развојот и работата на Природно математичкиот факултет во Скопје 2006 г.

 • Плакета на Македонското географско друштво за особен придонес во развојот на географската наука и образование, доделена на Третиот конгрес на географите од Република Македонија, одржан во Скопје 2005 година.

 • Пофалница од страна на Ректорот на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје за најдобар студент на генерација 1978/1982 год. на Географскиот факултет.

 

Организирана картографска лабараторија:

 • оформил посебна картографска лабораторија за наставна и научна дејност на Институтот за географија при Природно-математичкиот факултет во 1998 г.

 

Отворени додипломски и постдипломски студии:

 • Основач на додипломски студии насока ГЕОГРАФСКИ ИНФОРМАЦИСКИ СИСТЕМИ (2010-...) 

 • основач и раководител на постдипломскиот студиум по ТЕМАТСКА КАРТОГРАФИЈА на Институтот за географија при Природно математички факултет во Скопје, 1998-2011 година.

 

Организација и реализација на теренски настави:

 • Две до три годишно во последните 25 години.


Страницата е ажурирана на 14.10.2011 година. Содржините се од информативен карактер. Сите права се заштитени.

Изработка и ажурирање на страницата: Ивица Милевски. Вашите сугестии и коментари можете да ги пратите на: ivica@iunona.pmf.ukim.edu.mk