УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“-СКОПЈЕ
  ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

 ИНСТИТУТ ЗА ГЕОГРАФИЈА

  Географијата го движи Светот - биди и ти Географ!!!...веб страница на Институтот за географија-една од најстарите високообразовни институции во Република Македонија...geografija.pmf.ukim.edu.mk...

Датум: 10/25/2011   English

Почетна

За Институтот

       Општо

       Студии

       Стручен кадар 

Насоки

       Наставна 

       ГИС 

       Физичка географија 

       Демографија 

       Туризам 

Втор циклус

Трет циклус

Известувања

Изданија

Галерија

Линкови

 

www.igeografija.mk 

  КОНТАКТ:
  Гази Баба бб

  П. Фах 162
  1000 Скопје
  Република Македонија
  тел. 389 2 3249716
ПОСЕТИТЕЛИ
 
 

КРАТКА БИОГРАФИЈА

РИСТО МИЈАЛОВ

  БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ:  

Презиме:                       

Име:                              

Средно име:                   

Датум на раѓање:         

Место на раѓање:       

Основно училиште:  

Средно училиште:

Мијалов

Ристо

Крсто

05.08.1960

Радовиш, Македонија

Радовиш

Рударско – геолошкото техничко училиште -Пробиштип

СЕГАШНА ПОЗИЦИЈА:

Редовен професор на Институтот за географија при ПМФ, Скопје

НАЈВИСОКА ТИТУЛА:

Доктор на географски науки

ГЛАВНИ ДИСЦИПЛИНИ ОД ИНТЕРЕС:

-          Социо-економска географија, и

-          Туризам

АДРЕСА НА РАБОТА:

Институт за географија

Природно-математички факултет

Гази Баба б.б., 1000 Скопје

Република Македонија

Тел: +389 2 3249 717

e-mail: risto.mijalov@gmail.com

АКАДЕМСКИ СТЕПЕНИ:

Ph.D. Thesis: (Датум на докторирање, наслов на темата):

Доктор на географски науки – 1995 година,

Докторска дисертација со наслов Природни одлики, аграрно – просторни обележја и функционална класификација на населбите во сливот на р. Струмица, Природно-математички факултет, Институт за географија – Скопје

 

M.Sci. Thesis: (Датум на магистрирање, наслов на темата):

Магистер на географски науки - 1991 година,

Магистерска работа со наслов Проучување на природно – географските карак­те­рис­ти­ки во опш­ти­на Радовиш за потребите на просторното планирање, Природно-математички факултет, Институт за географија - Скопје

B.Sci. Thesis: (Датум на дипломирање, наслов на темата):

4. ноември 1985

Абразивни и флувијални елементи во Радовишка котлина

АКАДЕМСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ПОЗИЦИИ:

-          во 2005 г. во редовен професор,

-          во 2000 г. во вонреден професор,

-          во 1995 г. за доцент,

-          во 1992 г. е избран за асистент

-          во 1989 г. е избран за помлад асистент

-          во 1988 г. е примен како приправник.

 

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ:

Одржување на настава од прв циклус студии географија

-   Одржување на настава по предметите: Аграрна географија, Географија на Азија, Политичка Географија, Природно-географски основи на туризмот, Социо-економски основи во туризмот, Селски туризам, Аграрот во функција на туризмот

Одржување на настава од втор циклус студии географија

-   Одржување на настава по предметите: Политичка Географија, Природно-географски основи на туризмот

Одржување на теренска настава

Географија на Азија, Социо-економски основи во туризмот, Селски туризам, Аграрот во функција на туризмот

Одржување на вежби

 

Член на комисија за оцена и одбрана на докторска дисертација

Бил член на комисија за оцена и одбрана на две докторска дисертација

Ментор на магистерска дисертација

Бил ментор на три магистерски дисертации

Член на комисија за оцена и одбрана на магистратура

Бил член на комисија за оцена и одбрана на пет магистерски дисертација

Универзитетски учебник

-      Мијалов, Р. (2010): Природно-географски основи на туризмот, Селектор, Скопје

-      Мијалов, Р. (2008): Аграрна Географија, Селектор, Скопје.

-      Мијалов, Р. (1998): Географија на Азија, АМК Мак Дизајн, Скопје

-      Мијалов, Р. (2000): Географија на Австралија и Океанија, Менора, Скопје

Основен школски учебник

Автор е на школски учебници за V, VI, VII одделение и за I година средно

Пакет материјали по предмет

-          Пакет материјали по предметот Политичка географија, 2010 година.

-          Пакет материјали по предметот Социо-економски основи во туризмот, 2011

 

   НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ

Учесник во научни проекти

Комплексни географски проучувања на поречијата на Бабуна и Тополка“. ПМФ-Институт за географија (2011-2013).

Мијалов Р. (2004): „Аграрно-географските потенцијали како фактор за трансформација на руралниот простор во Криволакавичката котлина", Завршен извештај за научно истражувачки проект, Природно-математички факултет, Институт за географија, Скопје (раководител)

Објавени трудови

Mijalov R., Panov N., Kitevski G. (2011): Geopolitika i Životna Sredina, Naucni skup, Zaštita prirode u XXI vijeku, Zbornik referata, 20-23 Septembar, Žabljak, Crna Gora

Мијалов Р., Илиев Д. (2011): Значењето на морфометриските елементи на релјефот при планирањето и вреднувањето на просторот од туристички аспект, Зборник на трудови од IV Конгрес на МГД, стр. 185-192, Дојран

Мијалов Р., Панов Н. (2010): Неравномерни распоред становништва у Републици Македонији, један од главних разлога за политичку нестабилност у држави, МеÉународни научни скуп, Територијални аспекти развоја Србије и суседних земаља, Географски факултет, стр. 55-60, Београд

Мијалов Р., Панов Н., Талеска М. (2010): Валоризација на туристичките потенцијали во Прилеп и Прилепско. Годишен Зборник, книга 38, Скопје, стр.37-60

Мијалов Р., Илиев Д. (2009); „Некои критериуми за вреднување и опре­делување на површините за земјоделството во Струмичко-радовишката котлина", Гласник за социо економска географија, кн.3, стр 18-28, Скопје

Мијалов Р., Илиев Д. (2009): Климата во функција на туризмот на примерот на Република Македонија, Зборник на трудови, Меѓународен научен симпозиум на тема Географијата и одржливиот развој, Охрид

Мијалов Р., Илиев Д. (2008); „Влијанието на природните и антропогените фактори врз развојот на туризмот во Струмичко-радовишкиот регион", Гласник за социо економска географија, кн.2, стр 26-40, Скопје

Мијалов Р. (2007): „Некои фактори за развој на тутунот во Радовишкото производно подрачје", Гласник за социо економска географија, кн.1, стр 25-32, Скопје

Mijalov R., Panov N., Taleska M. (2007): Sportski turizam u Makedoniji, Naučno-stručni časopis iz turizam Turizam, Savremene Tendencije u Turizmu, Hotelijerstvu i Gastronimiji 2006, br 11, str 60-62, Prirodno matematički fakultet, Novi Sad

Mijalov R., Panov N., Taleska M. (2006): Mogućnosti i procene potencijala razvoja vinskog turizma u Makedoniji, Naučno-stručni časopis iz turizam Turizam, Savremene Tendencije u Turizmu, Hotelijerstvu i Gastronimiji 2006, br 10, str 109-111, Prirodno matematički fakultet, Novi Sad

Мијалов Р., Панов Н. (2006): „Селскиот туризам како фактор за развој на руралниот простор во горниот дел од сливното подрачје на реката Бабуна", Зборник на трудови - Руралниот простор во новите развојни услови, книга 1, стр. 111-123 , Природно-математички факултет, Охрид

Mijalov R., Milenkovski A. (2005): Geopolitički položaj Republike Makedonije na Balkonskom Poluostrvu, Zbornik radova prvog kongresa geografa Bosne i Hercegovine, str. 218-225, Sarajevo

Мијалов Р. (2005): „Етапи во формирањето на политичката карта на свет", Географски разгледи, бр. 40, стр 137-151, Природно-математички факултет, Скопје

Мијалов Р. (2005): „Популациски и аграрни проблеми на малите села во Република Македонија и некои мерки за нивна ревитализација", Зборник од третиот конгрес на географите во Република Македонија, стр. 255-260 , Македонско географско друштво, Скопје

Мијалов Р. (2005): „Политичка географија и нејзината апликација во образовниот систем", Зборник од третиот конгрес на географите во Република Македонија, стр. 491-492 , Македонско географско друштво, Скопје

Mijalov R., Panov N. (2004): „Odlike i specifičnosti tla i njihove poljoprivredne vrednosti”, Tematski zbornik „Kapital u poljoprivredi”, Palić

Мијалов Р., Панов Н., Чаловски Т. (2004): „Политичко-економската состојба како влијателен фактор врз туризмот во државите на Балканскиот Полуостров", Географски разгледи, бр. 38-39, стр 89-102, Природно-математички факултет, Скопје

Мијалов Р. (2002): Некои политичко-географски аспекти за проблемите на војната и мирот, Географски разгледи, бр. 37, стр 145-157, Природно-математички факултет, Скопје

Мијалов Р. (2001): Меѓунационалните односи во Европа, Географски разгледи, бр. 36, стр 131-146, Природно-математички факултет, Скопје

Мијалов Р. (2000): Некои последици од депоплулацијата и деаграризацијата во подрачјето на Крива Лакавица, Географски разгледи, бр. 35, стр 131-139, Природно-математички факултет, Скопје

Мијалов, Р. (2000): Промени на аграрната структура во Република Македонија, Зборник од вториот конгрес на географите на Република Македонија, Македонско географско друштво, стр 220-227, Скопје

Излагање (презентација) на научен/стручен собир

-         Naucni skup, Zaštita prirode u XXI vijeku, 20-23 Septembar 2011, Žabljak, Crna Gora

-         МеÉународни научни скуп, Територијални аспекти развоја Србије и суседних земаља 30 Октомври,2010

-         IV Конгрес на МГД, 7-10.X.2010, Дојран

-         Меѓународна конференција „Географијата и одржливиот развој“, Охрид, 22-25.10.2009

-         Međunarodni naučni skup Savremene Tendencije u Turizmu, Hotelijerstvu i Gastronimiji 2007“, Novi Sad, Srbija, 12-13.10.2007

-         Međunarodni naučni skup Savremene Ten­den­cije u Turizmu, Hotelijerstvu i Gastronimiji 2006“, Novi Sad, Srbija, 13 -14.10.2006

-         III Конгрес на Географите на Република Македо­нија (Географската наука и предизвиците на XXI век) кој се одржа од 15 до 16 октомври 2005, во Скопје, Р. Македонија

    СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ

Учество во работа на комисии за државни натпревари

-          Учество во работа на комисии за државни натпревари по географија во 2008, 2009 и 2010 година                                                             

Учество во подготовка на студиски програми

-          Учество во подготовка на Елаборат за Студиски и предметни програми (прв и втор степен) – Студии по географија во 2009 година, насокa: Туризам                                                                                                        

Дизајн или изработка на информациски систем

Учество во промотивни активности на факултетот/институтот

Член на уредувачки одбор

Член е на уредувачкиот одбор на списанието "Гласник за социо-економска географија".

Член на уредувачки одбор на Зборник на трудови

Член е на уредувачкиот одбор на Годишен Зборник

Член на научниот и организациониот одбор на:

-          Меѓународниот научен симпозиум "Географијата и одржливиот развој", Охрид, 2009 година;

-          Четврти Конгрес на Македонско географско друштво, Дојран, 2010 година.                                                                                   

Учество во факултетски комисии

-          Претседател и член на пописни комисии за Институтот за географија за 1996 -

-          Член на Комисијата во студентски прашања на ПМФ, 1996-


Страницата е ажурирана на 14.10.2011 година. Содржините се од информативен карактер. Сите права се заштитени.

Изработка и ажурирање на страницата: Ивица Милевски. Вашите сугестии и коментари можете да ги пратите на: ivica@iunona.pmf.ukim.edu.mk