УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“-СКОПЈЕ
  ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

 ИНСТИТУТ ЗА ГЕОГРАФИЈА

  Географијата го движи Светот - биди и ти Географ!!!...веб страница на Институтот за географија-една од најстарите високообразовни институции во Република Македонија...geografija.pmf.ukim.edu.mk...

Датум: 10/26/2011   English

Почетна

За Институтот

       Општо

       Студии

       Стручен кадар 

Насоки

       Наставна 

       ГИС 

       Физичка географија 

       Демографија 

       Туризам 

Втор циклус

Трет циклус

Известувања

Изданија

Галерија

Линкови

 

www.igeografija.mk 

  КОНТАКТ:
  Гази Баба бб

  П. Фах 162
  1000 Скопје
  Република Македонија
  тел. 389 2 3249716
ПОСЕТИТЕЛИ
 
 
КРАТКА БИОГРАФИЈА:

ИВИЦА МИЛЕВСКИ
 

БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ:

 

Презиме:             Милевски

Име:                      Ивица

Средно име:       Перо

Националност:             Македонец                 

Датум на раѓање:          12.02.1972

Место на раѓање:          Куманово, Македонија

 

СЕГАШНА ПОЗИЦИЈА: Доцент на Институтот за географија при ПМФ, Скопје

НАЈВИСОКА ТИТУЛА: Доктор на географски науки

 

ГЛАВНИ ДИСЦИПЛИНИ ОД ИНТЕРЕС:

Геоморфологија-рецентна ерозија;

Примена на современи софтверски ГИС технологии во географијата;

Математичка географија-астрономија;

 

 

АДРЕСА НА РАБОТА:

Институт за географија

Природно-математички факултет

Гази Баба б.б., 1000 Скопје

Република Македонија

Тел: +389 2 311 70 55

e-mail: ivica@iunona.pmf.ukim.edu.mk

 

АКАДЕМСКИ СТЕПЕНИ:

 

Доктор на географски науки, 2006 година

Докторска дисертација со наслов ГЕОМОРФОЛОГИЈА НА ОСОГОВСКИОТ ПЛАНИНСКИ МАСИВ, Природно-математички факултет, Институт за географија - Скопје 

  

Магистер на географски науки, 2001 година

Магистерска работа со наслов РЕЦЕНТНА ЕРОЗИЈА ВО КУМАНОВСКАТА КОТЛИНА И НЕЈЗИНИОТ ТРЕТМАН ВО ПРОСТОРНОТО ПЛАНИРАЊЕ, Природно-математички факултет, Институт за географија - Скопје

 

Дипломиран географ 1995 година

Дипломска работа со наслов ПОДЗЕМНИ КАРСТНИ ФОРМИ ВО БИСЛИМСКАТА КЛИСУРА, Природно-математички факултет, Институт за географија - Скопје

 

 

АКАДЕМСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ПОЗИЦИИ: 

·       2011 година вонреден професор;

·       2006 година доцент;

·       2002 година асистент;

·       1999 година помлад асистент;

·       1996 година стручен соработник.

 

УНИВЕРЗИТЕТСКИ УЧЕБНИЦИ, ПРАКТИКУМИ:

Андоновски Т., Милевски И. (2003): Математичка географија, Универзитетски учебник, ПМФ
Андоновски Т., Милевски И. (2001): Практикум по геоморфологија (за интерна употреба на Институтот за географија-манускрипт)
Зиков М., Милевски И. (2001): Практикум по климатологија (за интерна употреба на Институтот за географија-манускрипт)

ОСТАНАТИ УЧЕБНИЦИ:

Тошевска А. Б., Милевски И. (2007): Мојата татковина-географија; учебник за основно одделение за дијаспората. Стр. 1-40

 

ТРУДОВИ ОБЈАВЕНИ ВО ДОМАШНИ СПИСАНИЈА:

 1. Милевски И., Димитровска В. (2011): Геоморфолошко-геоархеолошки карактеристики на Цоцев Камен. Географски разгледи кн. 44-45. Скопје

 2. Милевски И., Димитровска О. (2011): Влијание на човекот врз релјефот и водите во подрачјето на Влаина, Малешевски Планини и Огражден. Зборник од IV Конгрес на МГД, Дојран

 3. Dragicevic S., Milevski I., Blinkov I., Novkovic I., Lukovic J. (2010): Natural Hazard Assessment in Pchinja Catchment. BALWOIS 2010, Ohrid, Republic of Macedonia.

 4. Милевски И., Маркоски Б., Јовановски М., Свемир Г. (2010): Примена на ГИС и сателитски снимки во одредување на подрачја под ризик од свлечишта, на примерот на Гевгелиско-Валандовската Котлина. Зборник од третиот симпозиум на Друштвото за геотехника на Македонија, Струга.

 5. Milevski I., Markoski B., Gorin S., Jovanovski M. (2009): Application Of Remote Sensing And Gis In Detection Of Potential Landslide Areas. Proceedings of the International Symposium Geography and Sustainable Development, Ohrid, 2009, 453-463 

 6. Milevski I. (2009): Some Aspects of Human Impact on the Landscape in the Republic of Macedonia. Билтен за физичка географија бр. 6, Скопје  стр. 37-49

 7. Милевски И. (2009): Геоморфолошки карактеристики на Богословец и локалитетот Ѓаволски Ѕид. Географски разгледи кн. 43, Скопје стр. 27-39

 8. Ivanova E., Baltakov G., Milevski I. (2009): Hydrographic and morphogenetic researches of Valley of Lebnitsa River on the territory of Bulgaria and Macedonia. Географски разгледи кн. 43, Скопје стр. 41-52

 9. Трендафилов А., Блинков И., Милевски И. (2009): Ерозивни процеси и појави на територијата на Националниот парк Маврово. Зборник на трудови од Интернационалниот симпозиум Географијата и одржливиот развој, Охрид, 2009, 35-45

 10. Blinkov I., Trendafilov A., Milevski I. (2009): GIS Model for Assessment of Erosion Factors. Proceedings of the International Symposium Geography and Sustainable Development, Ohrid, 2009, 109-116 

 11. Dragicevic S., Tosic R., Milevski I. (2009): Recent Changes of The Erosion Intensity Caused by Anthropogenic Influence on The Territory of Serbia, Republic of Srpska and Macedonia. Proceedings of the International Symposium Geography and Sustainable Development, Ohrid, 2009, 159-168 

 12. Милевски И. (2009): Геоморфометриски карактеристики на високите планини во Република Македонија. Годишен зборник на Институтот за географија, Кн. 32, Скопје

 13. Милевски И. (2008): Геоморфолошки карактеристики на плавините во сливот на Радањска Река. Географски разгледи кн. 42-43, Скопје стр. 43-61

 14. Милевски И. (2008): Примена на компјутерско-информатички технологии во наставата по географија. Географски разгледи кн. 42-43, Скопје стр. 175-181

 15. Милевски И., Милошевски В. (2008): Денудациски форми во сливот на Мавровица. Билтен за физичка географија бр. 5, Скопје  стр. 87-100

 16. Милевски И., Тошевска А., Б. (2008): Географија на Република Македонија-ракопис (едукативен-наменет главно за ученици во основното образование).

 17. Милевски И. (2008): Фосилен глацијален релјеф и периглацијални појави на Осоговскиот планински масив Годишен зборник на Институтот за географија, Кн. 37, Скопје. стр. 25-49

 18. Милевски И. (2007): Дигитален модел на потенцијален ерозивен ризик, како дел од дигиталниот еколошки катастар. Зборник на трудови од научниот собир, Научна установа “Самостоен истражувач д-р Борис Никодиновски”, Скопје стр. 271-278

 19. Димитровска О., Милевски И. (2007): Состојба со депонии за цврст отпад во Република Македонија. Билтен за физичка географија бр. 3-4, Скопје  стр. 97-108

 20. Милевски И. (2007): Квантитативно-геоморфолошки карактеристики на надолжните профили на водотеците од Осоговскиот масив. Билтен за физичка географија бр. 3-4, Скопје  стр. 31-48

 21. Милевски И. (2006): Ерозивните процеси и развојот на руралните подрачја во Република Македонија. Зборник од меѓународниот симпозиум за рурален развој, Охрид стр. 539-556

 22. Милевски И. (2005): Палеовулкански релјеф во западниот дел на Осоговскиот Масив. Географски разгледи бр. 40. Скопје стр. 47-67

 23. Димитровска О., Милевски И. (2005): Квалитет на површинските води во сливот на Крива Река. Билтен за физичка географија бр. 2, Скопје стр. 109-124

 24. Милевски И. (2005): Карактеристики на рецентната ерозија во Кумановската котлина. Билтен за физичка географија бр. 2, Скопје стр. 25-45

 25. Милевски И. (2005): Можности за анализа на современите ерозивни процеси во Република Македонија со користење на сателитски снимки. Зборник од III конгрес на МГД, Скопје стр. 74-80

 26. Milevski I., Dimitrovska O. (2005): Razvoj ekoloskog turizma na Osogovskim Planinama. Zbornik radova Prvog kongresa geografa Bosne i Hercegovine, Sarajevo, str. 292-303

 27. Маркоски Б., Милевски И. (2005): Дигитален модел на релјефот на Република Македонија, Зборник на трудови од научниот собир: “Глобална автоматизација и енергетска оптимизација на технолошките процеси”, Научна установа “Самостоен истражувач д-р Борис Никодиновски”, Скопје стр. 89-104

 28. Милевски И. (2004): Рецентна ерозија во сливот на Желевица, Билтен на заводот за физичка географија бр. 1, Скопје  стр. 59-75

 29. Милевски И. (2004): Епигении во долината на Пчиња помеѓу вливот на Крива Река и с. Пчиња, Географски разгледи бр. 39, Скопје стр. 127-133

 30. Милевски И. (2004): Форми на рецентна ерозија во долината на Виничка (Црничка) Река, Географски разгледи кн. 38-39, Скопје, стр. 5-20

 31. Милевски И. (2002): Дигитална анализа на релјефот на примерот на Осоговските Планини. Географски разгледи кн. 37, Скопје, стр. 167-176

 32. Милевски И. (2002): Интензитет на рецентната ерозија во Кумановската котлина. Зборник од I Конгрес на друштвото за геотехника, Охрид стр. 383-391

 33. Зиков М., Милевски И. (2002): Урбанизацијата како светски процес, Еколог, Скопје

 34. Андоновски Т., Милевски И. (2001): Геоморфолошки карактеристики на Пелистер. Зборник на ДНУ, Научна Мисла, Битола стр. 23-32

 35. Милевски И. (2001): Некои аспекти на морфологијата и генезата на ерозивните долчиња во сливот на Пчиња. Географски разгледи кн. 36, Скопје стр. 197-207 

 36. Андоновски Т., Милевски И. (2001): Геоморфолошки карактеристики на Кумановската котлина. Географски разгледи кн. 36, Скопје стр. 35-58

 37. Милевски И. (2001): Софтверско моделирање на интензитетот на рецентната ерозија, на примерот на Кумановската котлина. Зборник од II Конгрес на Македонското Географско Друштво одржан во Охрид 2000 год, Скопје стр. 49-57

 38. Милевски И. (2000): Земјани пирамиди во Куклица - Кратовско. Географски разгледи кн. 35 Скопје стр. 13-28

 39. Милевски И. (1999): Лишков Пештер. Географски разгледи кн. 34 Скопје стр. 177-182

 40. Андоновски Т., Милевски И. (1999): Подземни карстни форми во Бислимската клисура. Географски разгледи кн. 34 Скопје стр. 5-21

 41. Андоновски Т., Милевски И. (1998): Заштита од загадување на карстот во Кумановската котлина. Зборник од I Конгрес на еколозите со меѓународно учество, Скопје стр. 844-854

 42. Андоновски Т., Милевски И. (1998): Карстот во Република Македонија и неговата заштита. Зборник од I Конгрес на еколозите со меѓународно учество, Скопје стр. 831-843

 43. Андоновски Т., Милевски И. (1998): Примена на програмските пакети Surfer 6 и Bryce 2 во прикажување на релјефот. Географски разгледи кн. 32-33 Скопје стр. 27-36

ТРУДОВИ ОБЈАВЕНИ ВО СТРАНСКИ СПИСАНИЈА:

 1. Milevski I. (2011): Morphometry and Land Use on the High Mountains in the Republic of Macedonia. In: Sustainable Development of the Mountain Regions - Southeastern Europe, Editor G. Zhelezov. Springer, London,  63-74  

 2. Milevski I. (2011): Factors, Forms, Assessment and Human Impact on Excess Erosion and Deposition in Upper Bregalnica Watershed (Republic of Macedonia). In: Human Impact on Landscape, Ed. S. Harnischmachter and D. Loczy. Zeitschrift für Geomorphologie, Vol. 55, Suplementary issue 1, Stuttgart, 77-94                                                                                           

 3. Milevski I. (2010): Geomorphological Characteristics of Kratovo-Zletovo Palaeovolcanic Area. Proceedings of the XIX Congress of CBGA-2010, Thessalonica, Greece, 475-482

 4. Milevski I., Markoski B., Jovanovski M., Svemir G. (2010): Landslide Risk Mapping by Remote Sensing and GIS in Gevgelija-Valandovo Basin. Geologica Balcanica, No39, Sofia, BAS, pp. 255

 5. Milevski I. (2010): Notable Geomorphological Sites on the Western Part of Osogovo Mountain. Proceedings from the Conference of BAS-Geography and Regional Development, Sofia, 230-237

 6. Kenderova R., Milevski I. (2010): Geomorphological Studies of Erosion Forms in Vlaina Mountain (in the Territory of Bulgaria and Macedonia). Proceedings from the Conference of BAS-Geography and Regional Development, Sofia, 473-480

 7. Dragicevic S., Milevski I. (2010): Human impact on the landscape – examples from Serbia and Macedonia. In: Global Change - Challenges for Soil Management, Ed. M. Zlatic. Advances in Geoecology 41, Catena Verlag GMBH, 298-309

 8. Dragićević S., Milevski I., Novković I., Milojković B. (2010): Prirodni uslovi kao ograničavajući faktor razvoja pograničnog prostora Srbije i Makedonije. Гласник Српског географског друштва, Vol. 90, br. 4, Beograd, 29-44

 9. Milevski I. (2009): Excess erosion and deposition in the catchments of Kamenichka and Radanjska River-Republic of Macedonia, Гласник Српског географског друштва, свеска LXXXIX, бр. 4, Београд, 109-120

 10. Kolcakovski D., Milevski I. (2009): Recent Landform Evolution in the Republic of Macedonia; CBDRWG Monograph, National Chapter; CBDRWG, International Association of Geomorphologists (manuscript)

 11. Milevski I. (2008): Soil Erosion Processes and Modeling in the Upper Bregalnica Catchment. Proceedings from XXIV Conference of the Danubian Countries, Bled, Slovenia (http://ksh.fgg.uni-lj.si/bled2008/cd_2008/index.htm)

 12. Milevski I. (2008): Estimation of Soil Erosion Risk in the Upper part of Bregalnica Watershed-Republic of Macedonia, Based on Digital Elevation Model and Satellite Imagery. Proceedings from ICGIS 2008, Istanbul 351-358

 13. Milevski I. (2008): Basic geomorphologic characteristics of the west (Macedonian) side of Osogovo Mountain Massif. Problems of Geography 2008/3-4, BAN, Sofia, 205-216

 14. Milevski I. (2008): Excess erosion and deposition in the upper Bregalnica watershed (Republic of Macedonia) as a result of anthropogenic influence. First Joint Congress IAG, HILS-IAGeomhaz, Bochum, 8-12.09.2008, Germany

 15. Milevski I. (2007): Morphometric elements of terrain morphology in the Republic of Macedonia and their influence on soil erosion. Proceedings from International Conference “Erosion 2007”, Belgrade

 16. Milosevski V., Milevski I. (2007): Specific denudation forms on the accumulation basin “Mavrovica”- Sveti Nikole. Proceedings from International Conference “Erosion 2007”, Belgrade

 17. Milevski I., Dragicevic S., Kostadinov S. (2007): Digital elevation model and satellite images in assessment of soil erosion potential in the Pcinja catchment. Гласник Српског географског друштва, свеска LXXXVII-Бр. 2, Београд  стр. 11-20

 18. Milevski I., Dimitrovska O. (2005): Razvoj ekoloskog turizma na Osogovskim Planinama. Zbornik radova Prvog kongresa geografa Bosne i Hercegovine, Sarajevo, str. 292-303

 19. Milevski I. (2005): Korišćenje 3”SRTM digitalnog modela reljefa za geomorfometrijske analize. Зборник радова-Научни симпозијум Србија и савремени процеси у Европи и Свету. Београд  стр. 825-832

 20. Milevski I. (2002): Recent soil erosion in Kumanovo valley. Proceedings from scientific Conference in the honor of D. Jaranoff, Varna, Bulgaria pp. 344-352

 

ПРЕВОДИ НА КНИГИ:

Holden J. (2008): An Introduction to Physical Geography and the Environment. Prentice Hall, преведени 500 страни од вкупно 800 во книгата и извршена стручна рецензија.
Roger J. Tayler (1993): Galaxies: Structure and Evolution, Cambridge University Press, 224 pages-Роџер Ј. Таилер (1993): 
Галактики: Структура и еволуција, 224 страни, комплетен превод од англиски на македонски за проектот ПЕКСНАС, 1999 (рецензиран)
Paul L. Knox, Sallie A. Marston (1997): Places and Regions in Global Context: Human Geography, Prentice Hall, 526 pages-Пол Кнокс, Сали Марстон (1997): Местата и религиите во глобалниот контекст, 526 страници, комплетен превод од англиски на македонски за проектот ПЕКСНАС, 1998 (рецензиран)
Jerry Wackman (1992): An Introduction to Astronomy, Stars, Galaxies, Universe, Kendall Hunt Pub Co, USA, 219 pages-Џери Ваксман (1992): Вовед во астрономијата, ѕвезди, галактитки, вселена, 219 страници-комплетен превод од англиски на македонски за проектот ПЕКСНАС, 1997 (рецензиран)

 

УЧЕСТВО ВО ПРОЕКТИ:

 • Комплексни географски проучувања на поречијата на Бабуна и Тополка. ПМФ-Институт за географија, 2011-2013. 

 • Estimation of contemporary (erosional-denudation) geomorphological processes on Ograzden, Malesevo and Vlaina Mountain and their relation with land-use change. Билатерален проект со Бугарија, раководител, МОН на РМ, 2008-2010.

 • Создавање на предуслови за основа за развој на туризмот во Североисточниот плански регион-Фаза 1: Студија за одржливо искористување на природните ресурси. Центар за развој на СИПР-Министерство за локална самоуправа, 2010 

 • ЕДУБУНТУ, обука на наставници од средните училишта во Република Македонија за Linux базираниот програмски пакет, финансиран од Владата на Република Македонија МОН на РМ, 2009.

 • Осоговскиот масив во Балканскиот зелен појас. Геоморфолошка студија за Осоговските Планини. МЕД, 2008.

 • Македонците во Словенија и Словенците во Македонија, меѓународен проект со Република Словенија под раководство на доц. д-р Мирјанка Маџевиќ, МОН на РМ, 2006-2007.

 • Популациско географски проучувања на наталитетот во Република Македонија, под раководство на доц. д-р Мирјанка Маџевиќ, МОН на РМ, 2006-2007.

 • Анализа на флуктуации на температурата на воздухот во Скопје и нивно значење за заштита на воздухот од загадување под раководство на проф. д-р Михајло Зиков, 2003.

 • Утврдување на потеклото на водите од поголемите карстни извори на планината Бистра и предлог мерки за заштита од можни загадувања - Утврдуваање на потеклото на водите од карстниот извор Казани на реката Студенчица под раководство на проф д-р Драган Василески, МОН на РМ, 2002-2004.

 • Географски лексикон на Република Македонија под раководство на проф. д-р Васа Даскаловски МОН на РМ, 1998-2002.

 • Геоеколошки состојби и проблеми во североисточниот дел на Република Македонија и мерки за заштита под раководство на проф.д-р Александар Стојмилов, МОН на РМ, 1997-1999;

УЧЕСТВО НА КОНФЕРЕНЦИИ, СИМПОЗИУМИ И КОНГРЕСИ:

 

 • Стручно предавање за природните ресурси во СИПР, на работилницата во Липково како дел од проектот: „Создавање на предуслови за основа за развој на туризмот во Североисточниот плански регион“, Липково, 2010

 • Четврти Конгрес на МГД, Дојран, 2010

 • Трет симпозиум на Друштвото за геотехника на Македонија, Струга, 2010

 • International Conference on Sustainable Development of the Mountain Regions in Southeastern Europe – Perspectives and Challenges 24-26 April, 2009 Borovets/Sofia, 2009, Bulgaria

 • International Conference of theLand Conservation – LANDCON 0905 Global Change – Challenges for Soil Management, Tara, 26-30.05.2009, Serbia

 • Меѓународна конференција „Географијата и одржливиот развој“, Охрид, 22-25.10.2009

 • Учесник на трибини за развој на алтернативниот туризам во Република Македонија (2008/09)

 • International Conference GIS 2008, Fatih University, Istanbul, 2-5.7.2008, Turkey

 • First Joint Congress IAG, HILS-IAGeomhaz, Bochum, 8-12.09.2008, Germany

 • International Conference Erosion 2007, Belgrade, 21-25.09.2007, Serbia

 • Научен симпозиум: Руралниот простор во новите развојни услови, Охрид, 30.03-01.04. 2006 година

 • Присуство на предавањата на светкиот експерт за ерозија, проф. D. Walling на Шумарскиот факултет во Белград, мај 2006 година.

 • Семинар за креативно учење и ЕКТС, Охрид, 23-26.11.2006 година

 • Трет конгрес на географите од Република Македонија, Скопје, 2005

 • Седми Национален конгрес за медицинска географија, Софија, 27-30 октомври 2005 година

 • Регионален собир за развој на Осоговскиот регион, Пониква, 2005 година

 • International Seminar of Non-Government organizations about Climate Change Actions, Budapest, 2003, Hungary

 • Прв симпозиум на друштвото за геотехника, Охрид, 26-28 јуни 2002 година

 • International Conference in the Honour of Dimitar Yaranoff, Varna, 6-9.09.2002, Bulgaria

 • Научен собир: „Пелистер и можностите за развој на туризмот и еколошката заштита во потпелистерските села“, Битола, 2001

 • Симпозиум „Нови форми на настава-Интерактивна настава“, Струга, 2000

 • Втор конгрес на географите од Република Македонија, Охрид, 2000

 • Симпозиум за заштита на животната средина долж коридорот 8, Софија 1999

 • Семинар за детекција на сателитски снимки , ДЗГР, Скопје 1998 (на англиски)

 • Прв конгрес на еколозите со меѓународно учество, Охрид, 1998

 • Геолошка работилница Петница `97, семинар за аерофотодетекција и користење на специјализиран софтвер, Ваљево, Република Србија, мај 1997

 

ОСТАНАТИ АКТИВНОСТИ:

 • Член на Македонското географско Друштво

 • Член на IAG- International Association of Geomorphologist's - National delegate for Macedonia;

 • Член на MRI-SEE (Mountain Research Iniciative-South East Europe).

 • Главен и одговорен уредник на списанието Географски разгледи (2009-);

 • Рецензент на интернационалното списание Land degradation & Development при Willey InterScience

 • Член на уредувачкиот одбор на списанието Билтен за физичка географија;

 • Координатор за ЕКТС при Институтот за географија;

 • Член на комисијата за јавни набавки при Институтот за географија;

 • Покренувач и администратор на Веб-страницата на Институтот за географија;

 • Член на компјутерски центар при ПМФ;

 • Учесник во реализација на државните натпревари по географија во периодот 1997-2002 и 2008-2010 година;

 • Учество во 2 емисии на ТВ Куманово Еко Журнал, 1997, 2000 година;

 • Учество во 4 радио емисии на МРТВ за популаризација на географијата, март 2004 година;

 • Учество на повеќе ТВ-настапи на телевизиите Канал 5, А1, како и во документарниот филм за Куклица;

 • Технички секретар на Институтот за географија во периодот 1996-1997 година;

 • Учесник во комисии за државните натпревари на Народна техника-секција за физичка географија во периодот 1997-2005 година;

 • Организација на повеќе теренски истражувања за студентите од географија (Бислимска клисура, 1998; Бела Вода, 1999; пропаст Маркова Куќа, 1999; Куклица, 2004);

 • Иницијатор за обновување на истражувачко друштво на студенти географи (од 1997-2004 година);

 • Изготвувач на повеќе веб-страници како http://kuklica.50webs.com

 • Учесник на трибини за развој на алтернативниот туризам во Република Македонија (2008/09)

ОСТАНАТИ ЗНАЕЊА И ВЕШТИНИ

 • Работа со специјализирани ГИС софтверски пакети (AutoCAD MAP, ArcGIS, SAGA, Global Mapper);

 • Тридимензионална дигитализација и виртуелизација на теренот;

 • Изработка на повеќе ГИС апликации, виртуелни модели и карти;

 • Активно зборување на англиски и на француски јазик;

 • Планинарење, спелеологија.

 

Страницата е ажурирана на 14.10.2011 година. Содржините се од информативен карактер. Сите права се заштитени.

Изработка и ажурирање на страницата: Ивица Милевски. Вашите сугестии и коментари можете да ги пратите на: ivica@iunona.pmf.ukim.edu.mk