УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ-СКОПЈЕ
  ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

 ИНСТИТУТ ЗА ГЕОГРАФИЈА

  Географијата го движи Светот - биди и ти Географ!!!...веб страница на Институтот за географија-една од најстарите високообразовни институции во Република Македонија...geografija.pmf.ukim.edu.mk...

Датум: 10/27/2011   English

Почетна

За Институтот

       Општо

       Студии

       Стручен кадар 

Насоки

       Наставна 

       ГИС 

       Физичка географија 

       Демографија 

       Туризам 

Втор циклус

Трет циклус

Известувања

Изданија

Галерија

Линкови

 

www.igeografija.mk 

  КОНТАКТ:
  Гази Баба бб

  П. Фах 162
  1000 Скопје
  Република Македонија
  тел. 389 2 3249716
ПОСЕТИТЕЛИ
 
 
 

КРАТКА БИОГРАФИЈА:

ИВАН РАДЕВСКИ

 
 БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ: 

Презиме:                       

Име:                              

Средно име:                   

Датум на раѓање:         

Место на раѓање:       

Основно училиште:  

Средно училиште:

Радевски

Иван

Кирил   

14.02.1984

Битола, Македонија

Тодор Ангелевски-Битола

Гимназија Јосип Броз - Тито-Битола

СЕГАШНА ПОЗИЦИЈА:

 

асистент на Институтот за географија при ПМФ, Скопје

 

НАЈВИСОКА ТИТУЛА:

 

магистер на географски науки

 

ГЛАВНИ ДИСЦИПЛИНИ ОД ИНТЕРЕС:

 

-          хидрологија;

-          потамологија;

-          лимнологија

-          водни ресурси

 

АДРЕСА НА РАБОТА:

 

Институт за географија

Природно-математички факултет

Гази Баба б.б., 1000 Скопје

Република Македонија

Тел: +389 02 3249 715

e-mail: radevskiivan@yahoo.com

 

АКАДЕМСКИ СТЕПЕНИ:

 

 

M.Sci. Thesis: (Датум на магистрирање, наслов на темата):

Магистер на географски науки 15.10.2010 година,

Магистерска работа со наслов ГОЛЕМИТЕ ВОДИ ВО ГОРНИОТ ДЕЛ НА ЦРНА РЕКА, Природно-математички факултет, Институт за географија - Скопје

  

B.Sci. Thesis: (Датум на дипломирање, наслов на темата):

Дипломиран професор по географија 10.07.2006 година,

Дипломска работа со наслов ХИДРОЛОШКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ВЕШТАЧКОТО ЕЗЕРО  СТРЕЖЕВО ВО ПЕРИОДОТ ОД 1997 ДО 2004 ГОДИНА, Природно-математички факултет, Институт за географија - Скопје

 

АКАДЕМСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ПОЗИЦИИ: 

 

-          2011 година асистент;

-          2006 година помлад асистент;

-          2005 година демонстратор

 

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ:

 

 

Одржување на теренска настава

 

По предметите Општа хидрологија и физичка географија на Република Македонија.

 

Одржување на вежби

 

Одржување на вежби по предметите Општа хидрологија, Физичка географија на Република Македонија, Лимнологија.

 

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ

 

Учесник во научни проекти

Комплексни географски проучувања на поречијата на Бабуна и Тополка. ПМФ-Институт за географија, 2011-2013 (соработник).

Еstimation of contemporary (erosional-denudation) geomorphological processes on Ograzden, Malesevo and Vlaina Mountain and their relation with land-use change. Билатерален проект со Бугарија, МОН на РМ, 2008-2010. (соработник)

 

 

Објавени трудови

Василески, Д., Радевски, И., Златаноски, В. (2011): Езеро Тулана. Билтен за физичка географија бр. 7/8, стр. 5-14, Скопје;

Василески, Д., Радевски, И., Златаноски, В., (2010): Хидрографско-хидролошки карактеритики на реката Жаба. Зборник на трудови од IV конгрес на географите на Република Македонија, стр. 41-50, Дојран;

Павлов, К., Василески, Д., Радевски, И. (2010): Режим на подземните води во Струмичката Котлина. Зборник на трудови од IV конгрес на географите на Република Македонија, стр. 65-70, Дојран;

Василески, Д., Радевски, И. (2010): Одредување на веројатноста од појавата на протек помал или еднаков на 200 л/с на Водомерната станица Доленци на Црна Река со употреба на Биномната распределба. Геогр. Зборник кн. 38, стр. 31-36. Скопје;

Василески, Д., Радевски, И. (2009): Причини и последици од појавата на лизгалишта во Долна и Мала Река во сливот на реката Радика. Зборник на трудови од Меѓународниот научен симпозиум Географијата и одржливиот развој, 22-25.10.2009 година, стр.63-71. Охрид;

Горин С., Радевски И. (2008): Сливот на реката  Лакавица хидрографско-хидролошки карактеристики и картографска анализа. Билтен за физичка географија бр. 5, стр. 101-125, Скопје;

Радевски И. (2008): Основни карактеристики на вештачката акумулација Стрежево со анализа на приливот-одливот на водата за периодот 2000-2004, Геогр. раз. кн.41-42, стр. 77-86, Скопје;

 

 

Излагање (презентација) на научен/стручен собир

Четврти Конгрес на МГД, Дојран, 2010

Меѓународна конференција Географијата и одржливиот развој, Охрид, 22-25.10.2009

 

 

СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ

 

Учество во работа на комисии за државни натпревари

Учество во работа на комисии за натпревари по географија организирани од народна техника во 2011 година                                                              

 

Учество во подготовка на студиски програми

Учество во подготовка на Елаборат за Студиски и предметни програми (прв и втор степен) Студии по географија во 2009 година, насоки:

Наставна насока,

Физичка географија со геоекологија

 

Учество во промотивни активности на факултетот/институтот

 

Учество на Денови на образованието во функција на популаризација на Институтот за географија

 

Член на уредувачки одбор

Технички уредник на списанието Билтен за физичка географија, 2008-2011.

 

Учество во факултетски комисии

Член на пописни комисии за Институтот за географија за 2007, 2008 и 2009 година.

Член на Комисија за јавни набавки на ПМФ, 2007-2009.

 

 

Член на меѓународни научни организации

Член на IAHS- International Association of Hydrological Sciences

 

Страницата е ажурирана на 14.10.2011 година. Содржините се од информативен карактер. Сите права се заштитени.

Изработка и ажурирање на страницата: Ивица Милевски. Вашите сугестии и коментари можете да ги пратите на: ivica@iunona.pmf.ukim.edu.mk