УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ-СКОПЈЕ
  ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

 ИНСТИТУТ ЗА ГЕОГРАФИЈА

  Географијата го движи Светот - биди и ти Географ!!!...веб страница на Институтот за географија-една од најстарите високообразовни институции во Република Македонија...geografija.pmf.ukim.edu.mk...

Датум: 10/11/2011   English

Почетна

За Институтот

       Општо

       Студии

       Стручен кадар 

Насоки

       Наставна 

       ГИС 

       Физичка географија 

       Демографија 

       Туризам 

Втор циклус

Трет циклус

Известувања

Изданија

Галерија

Линкови

 

www.igeografija.mk 

  КОНТАКТ:
  Гази Баба бб

  П. Фах 162
  1000 Скопје
  Република Македонија
  тел. 389 2 3249716
ПОСЕТИТЕЛИ
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 POML. ASIST. SVEMIR

GORIN

 

 

PREZIME I IME:

ГОРИН СВЕМИР

RODEN (KOGA, KADE):

04.02.1977, СКОПЈЕ

e-mail

svemir@iunona.pmf.ukim.edu.mk

 

PODATOCI ZA STEKNATO OBRAZOVANIE

 

Diplomiral (koga, kade):

2003, PMF-INSTITUT ZA GEOGRAFIJA, SKOPJE

Magistriral (koga, kade):

/

Doktoriral (koga, kade):

/

 

IZBORI VO NASTAVNI I SORABOTNI^KI ZVAWA

 

Pomlad asis. (koga, kade):

2004, PMF-INSTITUT ZA GEOGRAFIJA, SKOPJE

Asistent (koga, kade):

 

Docent (koga, kade):

 

Vonr. prof. (koga, kade):

 

Redov. prof. (koga, kade):

 

 

NASTAVNA DEJNOST

 

DODIPLOMSKI STUDII

 

VE@BI

 

TEORISKA KARTOGRAFIJA; PRIMENETA KARTOGRAFIJA; GEOGRAFSKI INFORMACISKI SISTEMI; REGIONALNA GEOGRAFIJA;

 

PREDAVAWA

 

 

/

POSTDIPLOMSKI STUDII

 

VE@BI

 

 

/

 

 

PREDAVAWA

 

 

/

Страницата е ажурирана на 14.10.2011 година. Содржините се од информативен карактер. Сите права се заштитени.

Изработка и ажурирање на страницата: Ивица Милевски. Вашите сугестии и коментари можете да ги пратите на: ivica@iunona.pmf.ukim.edu.mk