УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“-СКОПЈЕ
  ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

 ИНСТИТУТ ЗА ГЕОГРАФИЈА

  Географијата го движи Светот - биди и ти Географ!!!...веб страница на Институтот за географија-една од најстарите високообразовни институции во Република Македонија...geografija.pmf.ukim.edu.mk...

Датум: 10/23/2011   English

Почетна

За Институтот

       Општо

       Студии

       Стручен кадар 

Насоки

       Наставна 

       ГИС 

       Физичка географија 

       Демографија 

       Туризам 

Втор циклус

Трет циклус

Известувања

Изданија

Галерија

Линкови

 

www.igeografija.mk 

  КОНТАКТ:
  Гази Баба бб

  П. Фах 162
  1000 Скопје
  Република Македонија
  тел. 389 2 3249716
ПОСЕТИТЕЛИ
 
 

 


 

 

КРАТКА БИОГРАФИЈА: МИЛЕНА ТАЛЕСКА

 

БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ:

 

Презиме:                       

Име:                              

Средно име:                   

Датум на раѓање:         

Место на раѓање:       

Основно училиште:  

Средно училиште:

Талеска

Милена

Кирил

30.04.1982

Скопје, Македонија

„Кирил и Методиј“-Стајковци, Скопје

Гимназија „Никола Карев“-Скопје

 

СЕГАШНА ПОЗИЦИЈА:

 

Асистент на Институтот за географија при ПМФ, Скопје

 

НАЈВИСОКА ТИТУЛА:

 

Магистер на географски науки - туризмолог

 

ГЛАВНИ ДИСЦИПЛИНИ ОД ИНТЕРЕС:

 

Рурален туризам, а друго подрачје на научен интерес се и економската, руралната и регионалната географија

 

АДРЕСА НА РАБОТА:

 

Институт за географија

Природно-математички факултет

Гази Баба б.б., 1000 Скопје

Република Македонија

Тел: +389 2 3249 717

e-mail: milena.taleska@gmail.com

 

АКАДЕМСКИ СТЕПЕНИ:

 

Ph.D. Thesis: (Датум на докторирање, наслов на темата):

  

M.Sci. Thesis: (Датум на магистрирање, наслов на темата):

Магистер на географски науки – ноември 2008 година,

Магистерска работа со наслов РУРАЛЕН ТУРИЗАМ И МОЖНОСТИ ЗА НЕГОВ РАЗВОЈ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, Природно-математички факултет, Институт за географија - Скопје

B.Sci. Thesis: (Датум на дипломирање, наслов на темата):

Дипломска работа со наслов АВСТРАЛИЈА, Природно-математички факултет, Институт за географија - Скопје

 

АКАДЕМСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ПОЗИЦИИ:

 

-          септември 2009 година асистент;

-          декември 2006 година помлад асистент;

-          март до декември 2006 година демонстратор.

 

 

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ:

 

Одржување на вежби

 

Одржување на вежби по предметите: Основи на туризмот, Селски туризам, Туристичка Географија, Економика на туризмот, Природно-географски основи на туризмот, Сообраќајна и туристичка географија, Аграрна географија, Географија на Европа, Географија на Америка, Африка и Австралија, Географија на Азија.

 

Универзитетски учебник

-       Географија на Европа, Селектор, Скопје, 2007 (коавтор со Проф. д-р Никола Панов)

-       Рурален туризам, Селектор, Скопје, 2009

 

Основен школски учебник

 

Пакет материјали по предмет

 

Практикум по предмет

 

Превод на учебник

 

   НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ

Учесник во научни проекти

-          „Комплексни географски проучувања на поречијата на Бабуна и Тополка“. ПМФ-Институт за географија (2011-2013).

Објавени трудови

-        Taleska M., Panov N. (2011): Development of rural tourism in villages around the National Park Pelister. Rural and Mountain Sustainable Development, Environment for Europe, EnE11 – The Seventh Regional Conference, June 7 – 8, 2011, Belgrade, Serbia

-        Taleska M. (2011) (on review): The involvement of rural areas in the development of congress and business tourism, international scientific conference Challenges and performance of post socialist tourism in Central Eastern European Countries, May 26th-28th, 2011, Bucharest, Romania

-        Талеска М. (2011): Можности за развој на бањскиот туризам во Република Македонија. Зборник на трудови од IV Конгрес на МГД, Дојран, стр. 44-55

-        Taleska M. (2010) (on review): The Challenges and Opportunities of Developing Wine Tourism in the Republic of Macedonia, Applied Geography in theory and practice, International scientific conference, 5-6 November, 2010, Zagreb, Croatia

-        Талеска М., Панов Н., Мијалов Р. (2010): Валоризација на туристичките потенцијали во Прилеп и Прилепско. Годишен Зборник, книга 38, Скопје, стр.37-60

-        Талеска М. (2009): Одржливиот развој како една од клучните стратегии за развој на руралниот туризам во Република Македонија. Зборникот на трудови од Меѓународниот научен симпозиум „Географијата и одржливиот развој", Охрид, стр 313-318

-        Талеска М. (2009): Руралниот простор во функција на развојот на руралниот туризам во Република Македонија. Гласник за социо економска географија, кн.3, Скопје, стр 63-69

-        Талеска М. (2008): Претприемништвото како важен дел за развој на туризмот во Република Македонија. Гласник за социо економска географија, кн.2, Скопје, стр 121-130

-        Panov N., Mijalov R., Taleska M. (2007): Sportski turizam u Makedoniji. Turizam, Savremene Tendencije u Turizmu, Hotelijerstvu i Gastronimiji 2007, br. 11, PMF, Novi Sad, pg. 60-62

-        Талеска М. (2007): Информатичката технологија во функција на туризмот. Гласник за социо економска географија, кн.1, Скопје, стр 57-63

-        Panov N., Mijalov R., Taleska M. (2006): Mogućnosti i procene potencijala razvoja vinskog turizma u Makedoniji. Turizam, Savremene Tendencije u Turizmu, Hotelijerstvu i Gastronimiji 2006, br.10, PMF, Novi Sad, pg. 109-111

-        Талеска М. (2006): Кисели дождови. „Acta Lingua Geographica", бр. 2/2006, Скопје, стр 71-80

-        Талеска М. (2006): Промоцијата во туризмот.„Acta Lingua Geographica", бр. 1/2006, Скопје, стр. 159-180

-        Талеска М. (2005): Слободното време, религијата и туризмот“, Зборник од третиот конгрес на географите во Република Македонија", Скопје, стр 342-351

Излагање (презентација) на научен/стручен собир

-         EnE11 – The Seventh Regional Conference, Rural and Mountain Sustainable Development, Environment for Europe, June 7 – 8, 2011, Belgrade, Serbia

-         International scientific conference, Challenges and performance of post socialist tourism in Central Eastern European Countries, May 26th-28th, 2011, Bucharest, Romania

-         IV Конгрес на МГД, 7-10.X.2010, Дојран

-         International scientific conference, Applied Geography in theory and practice, 5-6 November, 2010, Zagreb, Croatia

-         Меѓународна конференција „Географијата и одржливиот развој“, Охрид, 22-25.10.2009

-         Međunarodni naučni skup „Savremene Tendencije u Turizmu, Hotelijerstvu i Gastronimiji 2007“, Novi Sad, Srbija, 12-13.10.2007

-         Стручен предавач на Форумот „Европски Ден на Претприе­ма­чот“, под наслов „Претприемачот, предводник во ЕУ интегра­ци­ја­та“, организиран од Министерството за еконо­ми­ја на РМ, Гра­­д­от Скопје, Агенцијата за поддршка на прет­прием­­ништ­во­то на РМ, Европската бизнис асоцијација, Мај, 2007

-         Međunarodni naučni skup „Savremene Ten­den­cije u Turizmu, Hotelijerstvu i Gastronimiji 2006“, Novi Sad, Srbija, 13 -14.10.2006

-         Oбуката за наставни методи, во рамките на проект­от „Креативна настава и учење“, организирана од страна на Фон­дација Институт Отворено Општество Македонија и УСАИД

-         III Конгрес на Географите на Република Македо­нија (Географската наука и предизвиците на XXI век) кој се одржа од 15 до 16 октомври 2005, во Скопје, Р. Македонија

   СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ

Учество во работа на комисии за државни натпревари

-          Учество во работа на комисии за државни натпревари по географија во 2008, 2009 и 2010 година                                                             

Учество во подготовка на студиски програми

-          Учество во подготовка на Елаборат за Студиски и предметни програми (прв и втор степен) – Студии по географија во 2009 година, насокa: Туризам                                                                                                        

Дизајн или изработка на информациски систем

-          Дизајн и изработка на информациски систем-веб страница за потребите на насоките на Институтот за географија.                         

Учество во промотивни активности на факултетот/институтот

-          Компјутерско уредување на промотивни материјали за Институтот за географија

-          Компјутерско поставување на промотивни материјали за Институтот за географија на соодветната веб-страница.

Член на уредувачки одбор

Член е на уредувачкиот одбор на списанието "Гласник за социо-економска географија".

Член на научниот и организациониот одбор на:

-          EnE11 – The Seventh Regional Conference, Rural and Mountain Sustainable Development, Environment for Europe, June 7 – 8, 2011, Belgrade, Serbia

-          Меѓународниот научен симпозиум "Географијата и одржливиот развој", Охрид, 2009 година;

-          Четврти Конгрес на Македонско географско друштво, Дојран, 2010 година.                                                                                   

Учество во факултетски комисии

-          Претседател и член на пописни комисии за Институтот за географија

Координатор на студиска програма

-          Координатор за ЕКТС на Институтот за Географија-Туризам (2010/2011)

Страницата е ажурирана на 14.10.2011 година. Содржините се од информативен карактер. Сите права се заштитени.

Изработка и ажурирање на страницата: Ивица Милевски. Вашите сугестии и коментари можете да ги пратите на: ivica@iunona.pmf.ukim.edu.mk