УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“-СКОПЈЕ
  ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

 ИНСТИТУТ ЗА ГЕОГРАФИЈА

  Географијата го движи Светот - биди и ти Географ!!!...веб страница на Институтот за географија-една од најстарите високообразовни институции во Република Македонија...geografija.pmf.ukim.edu.mk...

Датум: 10/27/2011   English

Почетна

За Институтот

       Општо

       Студии

       Стручен кадар 

Насоки

       Наставна 

       ГИС 

       Физичка географија 

       Демографија 

       Туризам 

Втор циклус

Трет циклус

Известувања

Изданија

Галерија

Линкови

 

www.igeografija.mk 

  КОНТАКТ:
  Гази Баба бб

  П. Фах 162
  1000 Скопје
  Република Македонија
  тел. 389 2 3249716
ПОСЕТИТЕЛИ
 
 

КРАТКА БИОГРАФИЈА:
ДРАГАН ВАСИЛЕСКИ

 

 БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ:

Презиме:                       

Име:                              

Средно име:                   

Датум на раѓање:         

Место на раѓање:       

Основно училиште:  

Средно училиште:

Василески

Драган

Душан   

23.04.1954

Горно Добреноец, Кичево

„Слобода“-Другово

Гимназија „Мирко Милески“-Кичево

СЕГАШНА ПОЗИЦИЈА:

Редовен професор на Институтот за географија при ПМФ, Скопје

НАЈВИСОКА ТИТУЛА:

доктор на географски науки

ГЛАВНИ ДИСЦИПЛИНИ ОД ИНТЕРЕС:

-          хидрологија;

-          потамологија;

-          лимнологија

-          водни ресурси

-          физичка географија

-          лавини

-          мочуришта

АДРЕСА НА РАБОТА:

Институт за географија

Природно-математички факултет

Гази Баба б.б., 1000 Скопје

Република Македонија

Тел: +389 2 3249700

e-mail: vasileski_dragan@hotmail.com

АКАДЕМСКИ СТЕПЕНИ:

Ph.D. Thesis

Доктор на географски науки 15.04.1991

Докторска дисертација со наслов РАДИКА-ХИДРОГРАФСКО-ХИДРОЛОШКА СТУДИЈА

M.Sci. Thesis: (Датум на магистрирање, наслов на темата):

Магистер на географски науки 14.04.1987 година,

Магистерска работа со наслов ХИДРОГРАФСКО-ХИДРОЛОШКИ ОДЛИКИ НА КОТЛИНАТА ДЕБАРЦА, Природно-математички факултет, Институт за географија - Скопје

 B.Sci. Thesis: (Датум на дипломирање, наслов на темата):

Дипломиран професор по географија 28.09.1979 година,

Дипломска работа со наслов ФИЗИЧКО-ГЕОГРАФСКИ И СОЦИО-ЕКОНОМСКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ОПШТИНА КИЧЕВО, Природно-математички факултет, Институт за географија - Скопје

АКАДЕМСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ПОЗИЦИИ: 

-          2002 година редовен професор;

-          1997 година вонреден професор;

-          1992 година доцент;

-          1987 година асистент

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ:

Одржување на теренска настава

По предметите Општа хидрологија и физичка географија на Република Македонија.

Одржување на вежби

Одржување на вежби по предметите Општа хидрологија, Физичка географија на Република Македонија, Лимнологија.

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ

Учесник во научни проекти

„Комплексни географски проучувања на поречијата на Бабуна и Тополка“. ПМФ-Институт за географија, 2011-2013 (член).

“Студија за валоризација на заштитено подрачје Маврово – Геоморфологија на НП Маврово”, 2010 (член).

“Еstimation of contemporary (erosional-denudation) geomorphological processes on Ograzden, Malesevo and Vlaina Mountain and their relation with land-use change”. Билатерален проект со Бугарија, МОН на РМ, 2008-2010. (член)

”Туристичка карта на Република Македонија”, Министерство за стопанство на Република Македонија, Скопје, 1999 год, (член);

”Водоснабдување на селото Тресонче”, Г.П . Пелагонија, Скопје, 2000 год. (член);

“Студија за инвентаризација и валороизација на природните, социјналите и економските фактори како услов за можна ревитализација на селските населби лоцирани во сливот на реката Студенчица”, (Горно и Долни Добреноец и Јаорец, 1995 год. (Раководител);

Студија за хидробиолошкиот минимум на реката Студенчица”, Скопје, 1991 год (член). Градежен факултет, Скопје, (член);

”Планински езера во Република Македонија”, (Раководител);

“Утврдување на потеклото на водите од поголемите карстни извори на планината Бистра и предлог мерки за нивна заштита од можни загадувања-утврдување на потеклото на водата од карстниот извор Казани на реката Студенчица”, -студијата е во тек на изработка (Раководител);

“Флуктуации и осцилации на температурите и врнежите во Република Македонија”, Министерство за образование и наука на Република Македонија (член);

“Туризмот како еден дел од можните фактори за ревитализација и спречување на процесот на депопулација во некои рурални населби во западниот дел од Република Македонија”, Министерство за образование и наука на Република  Македонија (член);

 

Објавени трудови

Василески, Д., Радевски, И., Златаноски, В. (2011): Езеро Тулана. Билтен за физичка географија бр. 7/8, стр. 5-14, Скопје;

Василески, Д., Радевски, И., Златаноски, В., (2010): Хидрографско-хидролошки карактеритики на реката Жаба. Зборник на трудови од IV конгрес на географите на Република Македонија, стр. 41-50, Дојран;

Павлов, К., Василески, Д., Радевски, И. (2010): Режим на подземните води во Струмичката Котлина. Зборник на трудови од IV конгрес на географите на Република Македонија, стр. 65-70, Дојран;

Василески, Д., Радевски, И. (2010): Одредување на веројатноста од појавата на протек помал или еднаков на 200 л/с на Водомерната станица “Доленци” на Црна Река со употреба на Биномната распределба. Геогр. Зборник кн. 38, стр. 31-36. Скопје;

Василески, Д., Радевски, И. (2009): Причини и последици од појавата на лизгалишта во Долна и Мала Река во сливот на реката Радика. Зборник на трудови од Меѓународниот научен симпозиум “Географијата и одржливиот развој”, 22-25.10.2009 година, стр.63-71. Охрид;

Маркоски Б., Колчаковски Д., Василески Д., Матески В., Костадиновски М., Мелоски Љ., Христовски С. (2004): Карта на природното богатство на Република Македонија (1 : 200 000), Map of natural heritage in Republic of Macedonia. Зборник на трудови, II Конгрес на еколозите на Македонија, стр. 412-414, Скопје.

Василески, Д-Петреска. С. (1997): “Некои сознанија во врска со зоната на хранење на карстниот извор Росоки”, Четврто советување - Водостопанство во Република Македонија, Охрид, Зборник на трудови - (автор-коавтор);

Василески, Д.-Панов, Н. (2000): “Заштита на изворите во сливот на реката Радика како важни туристички мотиви”, “Saving of springs in Radika watershed like motives of tourism” Годишен зборник на Институтот за географија, кн. 35-36, (автор-коавтор);

Василески, Д. -Панов. Н. (2006): “Туризмот како еден од факторите за загадување на реката Радика”, -Naucno-strucni casopis is turizma br: 2/98, Novi Sad –SR Jugoslavija (коавтор);

Василески, Д. и други (1991):”Студија за хидробиолошкиот минимум на Скопје, (Колективен труд).

Василески, Д. (2006): Пелистерски Езера Посебно издание, АД Печатница “Напредок” Тетово-Тетово;

Василески, Д. (2006): “Користење на природните ресурси во руралната средина на Република Македонија во транзициониот период”, “Using the natural recources in rural area in Republic of Macedonia at period of transition” Реферат поднесен на научниот собир под наслов “Руралниот простор во новите развојни услови”, одржан на 30-31.03. до 01.04.2006 година;

Vasileski, D. - Petreska, B. (2003): The cave Puralo as  possibility for eco-speleological tourism development, the development and potentials of ecotourism on Balkan Peninsula, Volume III, Beograd, SCG;

Vasileski, D (2002).: "The climatic changes influance's on water resourses. UNDP. Програма на Обединетите Нации, Прв македонски извештај за климата и климатските промени во Република Македонија;

Василески, Д. - Петреска, Б. (2002): Пропаст Јама, Географски разгледи, кн. 36, Скопје;

Василески, Д. - Петреска, Б. (2002): “Пештера Пурало”, Годишен зборник на Институтот за географија, кн. 37, Скопје;

Василески, Д. - Маџевиќ, М. (2001): “Просторно-популациски карактеристики на населбите во Дебарца”, “Area-population characteristics of settlements in Debarca”, Годишен Зборник на Институтот за географија, кн. 35-36, (автор-коавтор), Скопје.

Василески, Д. (2001): Планинските езера како важни туристички мотиви во националниот парк “Пелистер”, “Mountain lakes like important motives of tourism in national park Pelister” Реферат поднесен на советувањето на Друштвото за наука и уметност Битола, Битола;

Василески, Д. (2001): “Можност за загадување и уништување на планинските езера во националниот парк “Пелистер”, “Possibility of contamination and degradation of mountain lakes on national park Pelister” Реферат поднесен на советубањето на Друштвото за наука и уметност Битола, Битола;

Zikov, M.-Vasileski, D. (2001): “Skopje u periodu tranzicije", Centar za planiranje urbanog razvoja, Beograd, god . Зборник на трудови (коавтор);

Василески, Д. (2000): “Просторна разместеност на планинските езера во Република Македонија”, Реферат поднесен на Советувањето за регионалниот развој на Република Бугарија-Велико Трново, Бугарија;

Василески, Д. (2000): “Површински водотеци со понорнички карактер во Република Македонија”, Зборник од Вториот конгрес на географите на Република Македонија, Охрид;

Василески, Д. (2000): “Обесен извор”, Географски разгледи, кн. 35, Скопје.

Василески, Д. (1999): “Хидрографски карактеристики на котлината Дебарца”, Географски разгледи, кн. 34, Скопје;

Василески, Д. (1999): “Типови на водопади во Република Македонија според начинот на нивниот постанок”, - Годишен Зборник на Институтот за географија, кн. 33-34, Скопје;

Василески, Д. (1997): “Студенчица (физичко-географски проучувањa)”, -посебно издание, Екоритам, Скопје, 1997 год.

Василески, Д. (1997): “Радика”, - посебно издание ( монографија ), АД “Напредок” - Тетово, Тетово.

Василески, Д. (1996): Планински езера на Дешат во националниот парк “Маврово”- Национални паркови и нивна улога во заштитата на биодиверзитетот на Балканскиот Полуостров, Охрид;

Василески, Д. (1996): “Промена на температурата на водата на реката Треска по должината на водотекот” - Прв Конгрес на биолозите на Македонија (со меѓународно учество), Охрид, - Зборник на абстракти.

Василески, Д. (1996): “Можност на загадување на водите во карстните терени на планина Бистра”, Географски разгледи, кн.31, Скопје;

Андоновски, Т.-Василески, Д. (1996): “Лизгање (урнис) на тлото кај село Праленик во Дебарска Жупа”, “Terrain-sleeking in Pralenik village, Debarska Zupa”-Географски разгледи, кн.31,Скопје.

Василески, Д. (1995): “Ростушки водопад”- Приматко, Скопје;

Василески, Д. (1995): “Планинските езера во функција на просторното планирање”, - Стручно-научен семинар”, Еколошки основи на планирањето во Република Македонија”. Зборник на трудови, Скопје;

Василески, Д. (1995): “Малите акумулации и нивната просторна разместеност во Република Македонија”, - Прв Македонски географски конгрес, Охрид, Зборник на трудови.

Василески, Д. (1995): “Класификација на езерата во Република Македонија според начинот на постанокот на езерските басени”, Географски разгледи, кн.30, Скопје;

Василески, Д. (1993): “Појава на внатрешноводен (подводен или долен) мраз на реката Пена”, Географски Зборник, кн.31-32, Скопје;

Василески, Д. (1992): “Влијание на мочуриштата врз Охридскиот еко-систем”, Охрид, Зборник на Реферати.

Василески, Д. (1992): “Влијание на водата од реката Сатеска врз Охридскиот еко-систем”, Охрид, Зборник на Реферати;

Василески, Д. (1989): “Хидрографско-хидролошки карактеристики на планините Галичица и Пелистер”,-дел од монографија (ракопис);

Василески, Д. (1989): “Климатски карактеристики на планините Пелистер и Галичица”, - дел од монографија (ракопис).

Василески, Д. (1989): “Глацијални езера на планината Стогово”, Географски Разгледи,кн.29, Скопје;

Василески, Д. (1988): “Водоснабдување на селските населби во котлината Дебарца”-Географски Разгледи, кн.26,Скопје;

Василески, Д. (1987): “Социо-географска трансформација на селото Другово под влијание на градот Кичево “, Географски разгледи, кн.18-19, Скопје,1981 год;

Василески, Д. (1987): “Климатски карактеристики на Полошка Котлина”, Географски Разгледи, кн.25, Скопје;

Василески, Д. (1981): “Фрушка Гора”, - Географски Видик бр.6, Скопје, (популарен);

 

Монографии

Василески, Д. (2010): Колешински (Колешки) Слап – Koleshinski –Koleshki Slope. Посебно издание. АД Печатница Напредок, Тетово;

Василески, Д. (2008): Планински езера на Дешат – Mountain lakes of Deshat. Посебно издание. АД Печатница Напредок, Тетово;

Василески, Д. (2008): Планински езера на Јабланица – Вевчански Езера - Mountain lakes of Jablanica- Vevcani Lakes. Посебно издание. АД Печатница Напредок, Тетово;

Василески, Д. (2006): Планински езера на Пелистер – Lakes of mountain Pelister. Посебно издание. АД Печатница Напредок, Тетово;

Василески, Д. (2005): Водопадите на Ростушка Река и реката Битушница - The waterfalls on river Rostushe and river Bitushnica. Посебно издание, АД Печатница “Напредок” Тетово-Тетово;

Василески, Д. (2004): Билјанин Слап-Biljana's Slope. Посебно издание, АД Печатница “Напредок” Тетово-Тетово;

Василески, Д. (2003): “Смоларски Водопад-The Smolarski Waterfall". Посебно издание, АД Печатница “Напредок” Тетово-Тетово.

 

Излагање (презентација) на научен/стручен собир

Четврти Конгрес на МГД, Дојран, 2010

Меѓународна конференција „Географијата и одржливиот развој“, Охрид, 22-25.10.2009

Научен симпозиум: Руралниот простор во новите развојни услови, Охрид, 30.03-01.04. 2006

Трет конгрес на географите од Република Македонија, Скопје, 2005

Регионален развој на Бугарија, Велико Трново, Република Бугарија, 2000 година.

Вториот конгрес на Македонското географско друштво, Охрид, 2000 година.

Прв конгрес на Македонското географско друштво”, Охрид, 1996 година.

 

СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ

Учество во работа на комисии за државни натпревари

Учество во работа на комисии за натпревари по географија организирани од народна техника во 2011 година                                                             

Учество во подготовка на студиски програми (ако нема се брише редот)

Учество во подготовка на Елаборат за Студиски и предметни програми (прв и втор степен) – Студии по географија во 2009 година, насоки:

Наставна насока,

Физичка географија со геоекологија

Член на уредувачки одбор (ако не сте биле се брише редот)

Член на уредувачки одбор на списанието Географски разгледи.

Член на уредувачки одбор на списанието Географски зборник

Член на уредувачки одбор на списанието Билтен за физичка географија

Учество во факултетски комисии

Член на пописни комисии за Институтот за географија за година.

Претседател на Комисија за јавни набавки на ПМФ, 2007-2009.

 

Друго

Продекан за материјални и финансиски прашања на ПМФ- Скопје 2007-2009

Шеф на Институтот за географија 1999-2001 и 2001-2003

Раководител на Завод за физичка географија 1997-1999

Координатор на  Завод за физичка географија 2009-2011

Сенатор на Универзитетски сенат 1996-1998

Претседател на Комисија за природно-математички и технички науки за доделување на наградата “Гоце Делчев” при МОН

Стручен консултант на три документарни филмови (Кораб див и негибнат, Јабланица и Планински езера на Стогово);

Раководител на Заводот за физичка географија во периодот 1997/1999 година;

Шеф на Институт за географија при ПМФ во Скопје во периодот 1999/2001 и 2001/2003 година;

Раководител на пследипломските студии по Физичка географија;

Член на Универзитетскиот сенат 1996/1998 година;

Член на Одборот за доделување на наградата “Гоце Делчев” (претседател на комисија за природно-математички и технички науки ) од 1999 -2001 година;

Уредник на Зборникот на Институтот за географија при ПМФ од 1999 год. до денес;

Член на Уредувачкиот одбор на списанието “Географски Разгледи”;

Претседател на Комисијата за полагање Државен испит по предметот географија;

Рецезент на повеќе монографии, научни трудови и учебници;

Претседател на Комисија за изготвување на учебници по географија.Страницата е ажурирана на 14.10.2011 година. Содржините се од информативен карактер. Сите права се заштитени.

Изработка и ажурирање на страницата: Ивица Милевски. Вашите сугестии и коментари можете да ги пратите на: ivica@iunona.pmf.ukim.edu.mk