УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“-СКОПЈЕ
  ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

 ИНСТИТУТ ЗА ГЕОГРАФИЈА

  Географијата го движи Светот - биди и ти Географ!!!...веб страница на Институтот за географија-една од најстарите високообразовни институции во Република Македонија...geografija.pmf.ukim.edu.mk...

Датум: 10/25/2011   English

Почетна

За Институтот

       Општо

       Студии

       Стручен кадар 

Насоки

       Наставна 

       ГИС 

       Физичка географија 

       Демографија 

       Туризам 

Втор циклус

Трет циклус

Известувања

Изданија

Галерија

Линкови

 

www.igeografija.mk 

  КОНТАКТ:
  Гази Баба бб

  П. Фах 162
  1000 Скопје
  Република Македонија
  тел. 389 2 3249716
ПОСЕТИТЕЛИ
 
 

КРАТКА БИОГРАФИЈА:

МИХАИЛО ЗИКОВ

БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ:

Презиме:                       

Име:                              

Средно име:                   

Датум на раѓање:         

Место на раѓање:       

Основно училиште:  

Средно училиште:

Зиков

Михаило

Штерјо

22.04.1949

с. Ќоселари, Македонија

"Напредок" - с. Ќоселари

"Кочо Рацин" - Велес

СЕГАШНА ПОЗИЦИЈА:

Редовен професор на Институтот за географија при ПМФ, Скопје

НАЈВИСОКА ТИТУЛА:

Доктор на географски науки

ГЛАВНИ ДИСЦИПЛИНИ ОД ИНТЕРЕС:

-          Просторнo планирање;

-          Климатологија.

АДРЕСА НА РАБОТА:

Институт за географија

Природно-математички факултет

Гази Баба б.б., 1000 Скопје

Република Македонија

Тел: +389 2 311 70 55

e-mail: zikov@pmf.ukim.mk

АКАДЕМСКИ СТЕПЕНИ:

Ph.D. Thesis:

Доктор на географски науки 1985 година,

Докторска дисертација со наслов ВАЛОРИЗАЦИЈА НА ПРИРОДНИТЕ ФАКТОРИ И УСЛОВИ И НИВНОТО ИСКОРИСТУВАЊЕ ВО ПРОСТОРНОТО ПЛАНИРАЊЕ НА ПРИМЕРОТ НА ПЕТТЕ ОПШТИНИ: ВИНИЦА, КОЧАНИ, ПРОБИШТИП, СВЕТИ НИКОЛЕ И ШТИП, ВО СРЕДНИОТ СЛИВ НА РЕКА БРЕГАЛНИЦА, Природно-математички факултет, Институт за географија - Скопје 

  

M.Sci. Thesis:

Магистер од подрачјето на урбаните и просторните науки, 1975

Магистерска работа со наслов УРБАНИЗАЦИЈАТА КАКО ПРОЦЕС НА ПРЕОБРАЗБА НА ПРОСТОРОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И КЛАСИФИКАЦИЈА НА УРБАНИТЕ НАСЕЛБИ, Архитектонски факултет, Загреб

  

B.Sci. Thesis:

Дипломиран географ 1972 година,

Природно-математички факултет, Институт за географија - Скопје

АКАДЕМСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ПОЗИЦИИ: 

-          1998 година редовен професор

-          1993 година вонреден професор

-          1987 година доцент;

-          1979 година просторен планер во Институтот за просторно планирање-Охрид, Скопје

-          Планер во Организација за урбанизам, студии и проектирање "Мегапроект", Штип

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ:

Одржување на настава од прв циклус студии географија

-       Одржување на настава по предметите Климатологија, Клима на Земјата и Просторно планирање

Одржување на теренска настава

-          По предметите Климатологија и Просторно планирање, како и учество во рамките на останатите географски дисциплини.

Член на комисија за оцена и одбрана на докторска дисертација

-          Ментор на 1 докторска дисертација, а член во многу комисии за оцена и одбрана на докторска дисертација

 Член на комисија за оцена и одбрана на магистратура

-       Ментор на 5 магистерски, а член во многу комисии за оценка и одбрана на магистерска работа                  

Универзитетски учебник

-       Климатологија (Метеорологија и климатологија со климатски промени); Издавач Селектор, Скопје, 2005 година

-       Просторно планирање, Теорија и методологија, второ изменето и дополнето издание; Издавач Алма, Скопје, 2005 година

-       Метеорологија и Климатологија, основен учебник; Универзитет "Св. Кирил и Методиј", Скопје, 2000 година

-       Картографија, Скопје, 1991 година

Основен школски учебник

-          Географија; втора година природно-математичка струка, Просветно дело, Скопје, 1990 година

Пакет материјали по предмет

-          Пакет материјали по предметот Клима на Земјата, 2008 година.

Практикум по предмет

-   Практикум по предметот Климатологија

Превод на учебник

-          Holden J. (2008): An Introduction to Physical Geography and the Environment. Pearson Education Limited, London – (Вовед во физичката географија).

    НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ

Учесник во научни проекти

-          Анализа на флуктациите на температурата на воздухот во Скопје и нивното значење за заштита на воздухот од загадување", Министерство за животна средина и просторно планирање, Скопје, 2003

-          "Студија за влијанието на активностите предвидени во програмата за заштита на реката Радика врз животната средина" Агенција за еколошки инженеринг и проектирање, АТРЕЗ ДОО, Скопје, 2002

-          "Ветровите и нивната манифестација врз одредени предмети кај депонијата кај село Алинци-Прилеп"; ЈПК Кумуналец-Прилеп, Скопје, 2001

-          "Влијание на Средоземното море врз климата на Република Македонија", Институт за географија, ПМФ, Скопје, 1999 (раководител и главен истражувач на проектот)

-          "Развој на туризмот и организација на туристичките простори во Република Македонија", Министерство на урбанизам, градежништво и заштита на животната средина, Скопје, 1998

-          Раководител на проектот, Просторен план на Општина Кичево, 1988

-          Член на роботен тим за изготвување на повеќе проекти, Просторни планови

 

Објавени трудови

-        Zikov M. (2011): Zaštita prirode i prostorno planiranje u Republici Makedoniji. Međunarodni naučni skup, Zaštita prirode u XXI vijeku, Žabljak, Crna Gora

-        Зиков М., (2011): Глобално затоплување-осврт на меѓународните и националните активности за климатски промени. Билтен за физичка географија, бр. 7/8, Скопје

-        Зиков М. (2010): Дефинирање на туристичките региони и цели на просторното планирање на туризмот во Република Македонија, Годишен зборник, кн. 38, Скопје

-        Зиков М., (2010): Варијации и промени на врнежите во подрачјето на Штип. Зборник на трудови, IV конгрес на географите на Р. Македонија, Дојран

-        Zikov M., (2009): Teritorijalni aspekti i regionalni problemi razvoja Republike Makedonije, Madzunarodni naucni skup, Divcibare

-        Зиков М. (2008): Пораст на градското население и степенот на урбанизација во Република Македонија. Годишен зборник на ПМФ, Скопје, кн. 37, Скопје

-        Зиков М., Ефтимовски Д. (2007): Критериуми и индикатори за утврдување на подрачја со специфични развојни потреби во Република Македонија. Министерство за локална самоуправа, Скопје

-        Zikov M. (2004): Antropogenic influences in the protected areas of Ohrid-Prespa region, Stability Pact for SouthEastern Europe. South EasternEuropean countries on their way to Europe, Geographical Aspects,Dubrovnik

-        Зиков М. и др. (2001): Флуктуации и осцилации на врнежите во Скопје за периодот 1925-2000 година, Географски разгледи, бр.36, Скопје

-        Зиков М. и др. (2001): Туристички региони во Република Македонија, Годишен зборник

-        Зиков М. (2000): Пејзажот како битен географски елемент во просторното планирање-според примерот на Република Македонија. Географски разгледи, кн.35, Скопје

-        Зиков М., Хаџи Пецова С., Пенев П., (1999): Планинскиот масив Јакупица, НИП Студентски Збор, Скопје

-        Зиков М. (1999): Валоризација на водите на реката Треска во подрачјето на кањонот Матка, Годишен зборник, кн.33/34, Скопје

-        Зиков М. (1998): Влијанието на патната мрежа врз организацијата на просторот на Република Македонија. Географски разгледи, кн. 32/33, Скопје

-        Stojmilov A., Zikov M., Temjanovski R. (1998): Tourismus und tourismuspotential Makedoniens, Tourismus und tourisches potential in südosteuropa. Institut für Länderkunde, Leipzig

-        Зиков М., Георгиева М., Бакева В. (1996) Дефинирање на средоземното  климатско влијание во Република Македонија со посебен осврт на резултатите добиени од кластер анализата. Географски разгледи, кн. 31, Скопје

-        Зиков М., (1988): Компонентите на природниот комплекс во просторното планирање. НИО Студентски збор, Скопје

Излагање (презентација) на научен/стручен собир

-         Меđunarodni naučni skup, Zaštita prirode u XXI vijeku, Žabljak, Crna Gora, 20-23.09.2011

-         Четврти Конгрес на МГД, Дојран, 2010

-         Предавање во ЕУ Инфо центар во Скопје во врска со серијата настани предизвикани од климатските промени, 06.11.2009 година

-         Međunarodni naučni skup, Teritorijalni aspekti razvoja Srbije I susednih zemalja, Divčibare, 29-30.10.2009

-         Меѓународна конференција „Географијата и одржливиот развој“, Охрид, 22-25.10.2009

-         II kongres geografa Bosne I Hercegovine, Neum, 08-11.10.2008

-         Научен симпозиум: Руралниот простор во новите развојни услови, Охрид, 30.03-01.04. 2006 година

-         III конгрес на географите, Скопје, 2006

-         VII национален конгрес по медицинска географија со меѓународно учество, Софија, 27-28.10.2005

-         Научен собир. Аспекти на урбаниот развој и современата градежна пракса во Скопје, Научна установа "Самостоен истражувач д-р. Борис Никодиновски", Скопје, 2005

 

 Уредник на списание

-          Уредник на списанието Годишен зборник 2008-2009

-          Уредник на списанието Географски разгледи, 1995-1998.           

Член на уредувачки одбор

-          Член на уредувачки одбор на списанието Билтен за физичка географија, 2009-2011.

Член на научниот и организациониот одбор на:

-          Четврти Конгрес на Македонско географско друштво, Дојран, 2010 година.                                                                                   

-          Меѓународниот научен симпозиум "Географијата и одржливиот развој", Охрид, 2009 година

-          Научен симпозиум со меѓународно учество "Руралниот простор во новите развојни услови", Охрид, 2006

Учество во факултетски комисии

-          Член на Универзитетскиот сенат на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј", Скопје, 2006-2008

-          Член на факултетскиот одбор за прославата на 60 години ПМФ, Скопје, 2006

-          Член на Комисија за соработка со странство на ПМФ во Скопје, 2001.

-          Член на комисијата за студентски прашања и студентски молби на ПМФ во Скопје, 1999

Учество во комисии и тела на државни и други органи

-          Член на националниот комитет за климатски промени

-          Член на националниот комитет за спроведување на Европската конвенција за пределот, 2006 година

-          Член на советот на Националниот парк Маврово

-          Член на Претседателството на еколозите на Р. Македонија

-          Член на Националниот комитет на Р. Македонија за климатски промени, 2000

-          Член во комисии за стручна ревизија на неколку проекти: просторни планови

-          Член на Претседателството на Сојузот на здруженијата на млади истражувачи на Македонија "Наука на младите", 1993

 

Предавање и презентации на работилници, семинари и сл.

-          Предавања со презентации на повеќе стручни работилници и трибини во Република Македонија

 

Страницата е ажурирана на 14.10.2011 година. Содржините се од информативен карактер. Сите права се заштитени.

Изработка и ажурирање на страницата: Ивица Милевски. Вашите сугестии и коментари можете да ги пратите на: ivica@iunona.pmf.ukim.edu.mk