Распоред на часови за вонредни студенти – 2011/2012 (зимски семестар)

 

I година  - наставна насока ( прв семестар)

 

 

Предмет/професор

термин

слушална

предавања

вежби

Проф. д-р Олгица Димитровска

 

Основи на географијата

01. X. 2011

02. X. 2011

65

Проф. д-р Благоја Маркоски

 

Картографија I

08. X 2011

09. X 2011

95

Доц. д-р Ивица Милевски

 

Земјата во вселената

15. X 2011

16. X 2011

230

 

 

 

II  година  - наставна насока (трет семестар)

 

 

Предмет/професор

термин

слушална

предавања

вежби

Проф. д-р Драган Василески

 

Хидрологија

15. X 2011

16. X 2011

95

Проф. д-р Олгица Димитровска

 

Заштита на животната средина

08. X. 2011

09. X 2011

86

Проф. д-р Драган Колчаковски

 

Биогеографија

29. X 2011

30. X 2011

122

Проф. д-р Михаило Зиков

 

Клима на земјата

5. XI. 2011

 

122

Доц. д-р Ивица Милевски

 

Земјата како небесно тело

6. XI. 2011

 

95

Доц. д-р Ивица Милевски

 

Геоинформатика

01. X 2011

02. X 2011

Компјутерска училница

 

 

III  година  - наставна насока (петти семестар)

 

 

Предмет/професор

термин

слушална

предавања

вежби

Проф. д-р Мирјанка Маџевиќ

 

Географија на население

08. X 2011

09. X 2011

65

Проф. д-р Ристо Мијалов

 

Аграрна географија

15. X 2011

16. X 2011

65

Проф. д-р Драган Колчаковски

 

Карстологија

01. X 2011

02. X 2011

86

Проф. д-р Драган Колчаковски

 

Регионална геоморфологија

7. X 2011

 (17 часот)

 

65

 

 

 

IV  година  - наставна насока (седми семестар)

  

 

Предмет/професор

термин

слушална

предавања

вежби

Проф.д-р Благоја Маркоски

 

Методика на наставата по географија

 

22. X 2011

23. X 2011

Картографска лабораторија

Проф. д-р Михаило Зиков

 

Просторно планирање

15. X 2011

16. X 2011

122

Проф. д-р Никола Панов

 

Географија на Европа

08. X. 2010

09 X. 2011

230

Проф. д-р Ристо Мијалов

 

Политичка географија

01. X 2011

02. X 2011

230

Проф.д-р Благоја Маркоски

 

Географско-информациски системи

05. XI 2011

 

06. XI 2011

Картографска лабораторија

Проф. д-р Мирјанка Маџевиќ

 

Рурална географија

14. X 2011

(17 часот)

15. X 2011

(17 часот)

122

Доц. д-р Билјана Апостоловска Тошевска

 

Демогеографија

28. X. 2011

(17 часот)

29. X. 2011

(17 часот)

86

Проф. д-р Драган Василески

 

Лавини

12. XI.  2011

13. XI.  2011

86

Проф.д-р Благоја Маркоски

 

Тематска картографија

29. X. 2011

 

30. X. 2011

 

Картографска лабораторија

Доц. д-р Ивица Милевски

 

Ерозија на земјиштето

7. X. 2011

(17 часот)

8. X. 2011

(17 часот)

Компјутерска училница

 

Часовите започнуваат во 9 часот.

 

 

I година  - насока ГИС (прв семестар)

 

 

Предмет/професор

термин

слушална

предавања

вежби

Проф. д-р Благоја Маркоски

 

Картографија I

08. X 2011

09. X 2011

95

Доц. д-р Ивица Милевски

 

Геоинформатика

01. X. 2011

02. X. 2011

Компјутерска училница

 

 

 

II година  - насока ГИС (трет семестар)

 

 

Предмет/професор

термин

слушална

предавања

вежби

Проф. д-р Драган Василески

 

Хидрологија

15. X 2011

16. X 2011

95

Проф. д-р Олгица Димитровска

 

Заштита на животната средина

08. X. 2011

09. X 2011

86

Проф. д-р Драган Колчаковски

 

Биогеографија

29. X 2011

30. X 2011

122

 

Часовите започнуваат во 9 часот.

 

 

I година  - насока Туризам  (прв семестар)

 

 

Предмет/професор

термин

слушална

предавања

вежби

Проф. д-р Никола Панов

 

Основи на туризмот

22. X . 2011

23. X 2011

95

Проф. д-р Ристо Мијалов

 

Природно-географски основи на туризмот

29. X. 2011

30. X . 2011

95

Проф . д-р Љупчо Настевски

 

Статистика во туризмот

15. X.  2011

16. X 2011

Амфитеатар трет кат

Проф. д-р Ристо Мијалов

 

Селски туризам

08. X 2011

09. X 2011

Амфитеатар трет кат

 

 

II  година  - насока Туризам (трет семестар)

 

 

Предмет/професор

термин

слушална

предавања

вежби

Проф. д-р Никола Панов

 

Алтернативни форми на туризмот

01. X 2011

02. X 2011

Амфитеатар трет кат

 

 

 

 

 

 

Часовите започнуваат во 9 часот.

 

 

I година  - насока демографија (прв семестар)

 

 

Предмет/професор

термин

слушална

предавања

вежби

Проф. д-р Мирјанка Маџевиќ

 

Основи на демографија

29. X 2011

30. X 2011

86

Проф. д-р Благоја Маркоски

 

Картографија

08. X 2011

09. X 2011

95

 

 

II година  - насока демографија (трет семестар)

 

 

 

Предмет/професор

термин

слушална

предавања

вежби

Проф. д-р Мирјанка Маџевиќ

 

Природно движење на населението

22. X 2011

23. X 2011

86

Проф. д-р Драган Колчаковски

 

Физичко-географски услови за населеност

15. X 2011

16. X 2011

86

Проф. д-р Олгица Димитровска

 

Заштита на животната средина

08. X. 2011

09. X 2011

86

 

Часовите започнуваат во 9 часот.