РАСПОРЕД НА НАСТАВА ВО УЧЕБНАТА 2011/2012ГОДИНА - ИНСТИТУТ ЗА ГЕОГРАФИЈА

 

NASTAVNA NASOKA

I GODINA (PRV SEMESTAR)

 

Nastavnik/predmet

ponedelnik

vtornik

sreda

~etvrtok

petok

Nedelen

fond

d-r Олгица Димитровска

 

OSNOVI NA GEOGRAFIJATA

 

10-14 ( p ) 230

 

 

10-12 ( v ) компјутерска училница

 

4+2

d-r Ivica Milevski

 

ЗЕМЈАТА ВО ВСЕЛЕНАТА

 

 

11-15 ( p ) компјутерска училница

8-10 ( в )

компјутерска училница

10-12( p )95

6+2

d-r Blagoja Markoski

 

KARTOGRAFIJA I

8-11 ( p ) 95

11-14 (v) kartografska laboratorija

 

 

 

 

3+3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II GODINA (III SEMESTAR)

Nastavnik/predmet

ponedelnik

vtornik

sreda

~etvrtok

petok

Nedelen

fond

d-r Dragan Vasileski

 

HIDROLOGIJA

 

 

 

 

 

9-13 ( p ) 95

13-15 (в)

II gr hidro. lab.

8-10 ( п ) 95

 

8-10 ( v )

 hidro. lab. I gr.

 

 

 

 

6+4

d-r Olgica Dimitrovska

 

ZA[TITA NA @IVOTNATA SREDINA

 

 

10-14 ( p ) 65

14-16 ( v ) 65

 

 

 

 

4+2

d-r Драган Колчаковски

БИОГЕОГРАФИЈА

 

10-14 ( p ) 65

14-16 ( v ) 65

 

 

 

 

 

4+2

KLIMA NA ZEMJATA

 

 

 

 

8-11  ( p ) 122

3+0

IZBOREN PREDMET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III GODINA (V semestar)

 

Nastavnik/predmet

ponedelnik

vtornik

sreda

~etvrtok

petok

Nedelen

fond

d-r Mirjanka Maxevi}

 

GEOGRAFIJA NA NASELENIE

 

       9-12 ( p ) 230

 

12-15 (п)  86

8-12 (v) 65

 

6+4

d-r Risto Mijalov

AGRARNA GEOGRAFIJA

 

 

8-10 (v) 65

 

8-12 (p) 122

 

 

4+2

IZBOREN PREDMET *

 

 

 

 

 

 

3+0

PSIHOLOGIJA

 

16 ~. filozovski fakultet

 

 

 

 

Странски јазик

 

 

 

 

 

 

 

 

VII СЕМЕСТАР

 

Nastavnik/predmet

ponedelnik

vtornik

sreda

~etvrtok

petok

Nedelen

fond

d-r Nikola Panov

GEOGRAFIJA NA EVROPA

 

10-13 ( p ) 122

13-15 ( v ) 122

 

 

 

3+2

 d-r Blagoja Markoski

METODIKA NA NASTAVATA PO GEOGRAFIJA

 

 

11-13 (p) 230

11-14 ( v ) 230

 

2+3

d-r Mihailo Zikov

PROSTORNO PLANIRAWE

 

 

13-15 (v) 230

8-11 ( p ) 122

 

3+2

d-r Blagoja Markoski

Географски информациски систем

8-10 ( v ) 65

 

8-11 ( p ) 230

 

 

3+2

 d-r Ристо Мијалов

Политичка географија

10-12 (v) 122

 

 

 

8-11 ( п ) 230

3+2

д-р Мирјанка Маџевиќ

РУРАЛНА ГЕОГРАФИЈА

12-13  (п) 230

8-10 (п) 230

 

14-16 (в) 65

 

3+2

д-р Драган Василески

ФИЗИЧКА ГЕОГРАФИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 

 

 

 

11-14 (п) 81

14-16 (в) 81

3+2

д-р Билјана Апостоловска – Тошевска

ДЕМОГЕОГРАФИЈА

12-13  (п) 226

8-10 (п) 226

15-17 (в) 226

 

 

3+2

 

 

НАСОКА ГИС

 

I GODINA (PRV SEMESTAR)

 

Nastavnik/predmet

ponedelnik

vtornik

sreda

~etvrtok

petok

Nedelen

fond

d-r Blagoja Markoski

 

KARTOGRAFIJA I

8-11 ( p ) 95

11-14 (v) kartografska laboratorija

 

 

 

 

3+3

d-r Ivica Milevski

 

GEOINFORMATIKA

 

12-16 ( p ) компјутерска училница

12-14 (в) компјутерска училница

 

 

 

4+2

ИЗБОРЕН ПРЕДМЕТ*

 

 

 

 

 

 

 

ИЗБОРЕН ПРЕДМЕТ

 

 

 

 

 

 

 

СТУДЕНСКА ПРАКТИКА

ПО ДОГОВОР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II ГОДИНА (III СЕМЕСТАР)

 

Наставник/предмет

понеделник

вторник

среда

четврток

петок

Неделен

фонд

 

d-r Dragan Vasileski

HIDROLOGIJA

 

 

 

 

 

9-13 ( p ) 95

13-15 (в)

II gr hidro. lab.

8-10 ( п ) 95

 

8-10 ( v )

 hidro. lab. I gr.

 

 

 

 

6+4

d-r Драган Колчаковски

БИОГЕОГРАФИЈА

10-14 ( p ) 65

14-16 ( v ) 65

 

 

 

 

4+2

d-r Olgica Dimitrovska

ZA[TITA NA @IVOTNATA SREDINA

 

 

10-14 ( p ) 65

14-16 ( v ) 65

 

 

 

 

4+2

ИЗБОРЕН ПРЕДМЕТ*

 

 

 

 

 

0+2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАСОКА ДЕМОГРАФИЈА

 

I ГОДИНА (ПРВ СЕМЕСТАР)

 

Наставник/предмет

понеделник

вторник

среда

четврток

петок

Неделен

фонд

д-р Благоја Маркоски

 

КАРТОГРАФИЈА I

8-11 ( п ) 95

 

 

10-13 (в) картографска лабораторија

 

 

3+3

д-р Мирјанка  Маџевиќ

 

ОСНОВИ НА ДЕМОГРАФИЈАТА

11-13 (v) 226

 

8-10 ( п ) 226

 

8-10 ( п ) 226

 

 

4+2

 

СТРАНСКИ ЈАЗИК

ПО ДОГОВОР

 

 

 

 

 

 

ИЗБОРЕН ПРЕДМЕТ*

 

 

 

 

 

 

           

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

*Забелешка: Распоредот на предавања за изборните предмети се утврдува дополнително.

 

                        П- предавања

                        В- вежби

 

II ГОДИНА (III СЕМЕСТАР)

 

Наставник/предмет

понеделник

вторник

среда

четврток

петок

Неделен

фонд

д-р Мирјанка Маџевиќ

 

ПРИРОДНО ДВИЖЕЊЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО

 

8-10 (в) 226

10-14 (п)226

 

 

 

 

4+2

д-р Драган Колчаковски

 ФИЗИЧКО –ГЕОГРАФСКИ УСЛОВИ ЗА НАСЕЛЕНОСТ

 

 

 

8-12 (п) 226

12-14 (в) 226

 

4+2

d-r Olgica Dimitrovska

ZA[TITA NA @IVOTNATA SREDINA

 

 

10-14 ( p ) 65

14-16 ( v ) 65

 

 

 

 

4+2

ИЗБОРЕН ПРЕДМЕТ*

 

 

 

 

 

3+0

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* термините за изборните предмети се одредуваат дополнително

НАСОКА ТУРИЗАМ

 

I ГОДИНА (ПРВ СЕМЕСТАР)

 

Наставник/предмет

понеделник

вторник

среда

четврток

петок

Неделен

фонд

д-р Никола Панов

 

ОСНОВИ НА ТУРИЗМОЛОГИЈАТА

12-14 (п) 95

14-16 (в) 95

 

 

 

 

2+2

д-р Ристо Мијалов

 

ПРИРОДНО-ГЕОГРАФСКИ ОСНОВИ НА ТУРИЗМОТ

 

 

16-18 (в) 95

8-10 (п)

амфитеатар на

трети кат

 

 

 

 

 

2+2

д-р Љупчо Настовски

 

СТАТИСТИКА ВО ТУРИЗМОТ

 

 

10-12 (п) 95

12-14 (в) 95

 

 

 

2+2

Проф. Марија Авшар

 

АНГЛИСКИ ЈАЗИК I

 

 

 

ОД 11 ЧАСОТ  95

 

3+2

ИЗБОРЕН ПРЕДМЕТ*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II ГОДИНА (III СЕМЕСТАР)

 

Наставник/предмет

понеделник

вторник

среда

четврток

петок

Неделен

фонд

 

д-р Никола Панов

 

АЛТЕРНАТИВНИ ФОРМИ НА ТУРИЗМОТ

 

 

10-13 (п)

13-15 (в)

Амфитеатар на

трети кат

 

 

3+2

д-р Jасна Котевска

 

ТУРИСТИЧКО ПРАВО

 

 

 

 

12-15 (п+в) 95

2+1

Проф. Марија Авшар

 

АНГЛИСКИ ЈАЗИК III

 

 

 

830 - 1055 (п) 95

 

3+2

ИЗБОРЕН ПРЕДМЕТ*

 

 

 

 

 

3+2