Датум Известувања од асистент м-р Свемир Горин
  Најнови известувања на https://sites.google.com/site/geografijagis/home

12.10.2011.