УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ-СКОПЈЕ
  ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

 ИНСТИТУТ ЗА ГЕОГРАФИЈА

  Географијата го движи Светот - биди и ти Географ!!!...веб страница на Институтот за географија-една од најстарите високообразовни институции во Република Македонија...geografija.pmf.ukim.edu.mk...

Датум: 10/11/2011   English

Почетна

За Институтот

       Општо

       Студии

       Стручен кадар 

Насоки

       Наставна 

       ГИС 

       Физичка географија 

       Демографија 

       Туризам 

Втор циклус

Трет циклус

Известувања

Изданија

Галерија

Линкови

 

www.igeografija.mk 

  КОНТАКТ:
  Гази Баба бб

  П. Фах 162
  1000 Скопје
  Република Македонија
  тел. 389 2 3249716
ПОСЕТИТЕЛИ
 
 

СТУДИИ ПО ГЕОГРАФИЈА: ДЕМОГРАФИЈА (ПРВ ЦИКЛУС)

 

I СЕМЕСТАР

 

 

 

 

 Предмет

Предав.

Аудит. вежби

Лаборат.

вежби

Кредити

1.Основи на демографија

4

2

0

10

2. Картографија

3

0

3

8

3.Странски јазик  

0

2

0

4

4. Изборен предмет

4

2

0

8

Вкупно задолжителни

7

4

3

18

Вкупно

11

6

3

30

II СЕМЕСТАР

 

 

 

 

1. Историска демографија   

4

2

0

8

2. Демографска статистика

4

0

2

8

3. Теренски  истражувања

4

2

0

8

4. Изборен предмет      

3

0

0

6

Вкупно задолжителни

12

4

2

24

Вкупно

15

4

2

30

III СЕМЕСТАР

 

 

 

 

1.Природно движење

на населението

4

0

2

8

2.Физичко-географски

 услови за населеност

4

0

2

8

3.Заштита на живот. средина

4

2

0

8

4.Изборен предмет    

3

0

0

6

Вкупно задолжителни

12

2

4

24

Вкупно

15

2

4

30

IV СЕМЕСТАР

 

 

 

 

1.Миграции на населението

3

2

0

8

2.Вовед во ГИС

4

0

2

8

3.Географија на населби

4

2

0

8

4.Изборен предмет

3

0

0

6

Вкупно задолжителни

11

4

2

24

Вкупно

14

4

2

30

V СЕМЕСТАР

 

 

 

 

1.Биолошки структури на населението

3

0

2

8

2.Рурална географија

3

2

0

8

3.Семејства и домаќинства

3

2

0

8

4.Изборен предмет

4

2

0

6

Вкупно задолжителни

9

4

2

24

Вкупно

13

6

2

30

ЛИСТА НА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

 

I семестар 

основи на географија, геоинформатика,

странски јазик

 англиски, француски,  германски и друг

 

II семестар 

 тематска картографија, култури и цивилизации

 

III   семестар

клима на земјата, геоинформатика

 

IV семестар

 природни катастрофи, географија на религии

 

V семестар

 аграрна географија , индустриска  географија, физичка географија на Р Македонија, социо-економска географија на Р Македонија

 

VI семестар

студентска пракса

 

VII семестар

етнологија,психологија и други

студентска пракса

 

VIII семестар

туристичка географија, сообраќајна географија  или останати предмети од летен семестар.

 

Листата може да се дополни со предмети кои се застапени на :

- Институтот за географија

- Природно-математичкиот факултет

- Останати факултети при Универзитетот Св. Кирил и Методиј-Скопје.

VI СЕМЕСТАР

1.Социо-економски структури на населението

4

0

2

8

2.Политичка географија

4

2

0

8

3.Урбани системи

3

2

0

6

4.Демографско стареење

2

0

2

4

5.Студентска пракса

0

0

4

4

Вкупно задолжителни

13

4

4

26

Вкупно

13

4

8

30

 VII СЕМЕСТАР

 

 

 

 

1.Население на  Република Македонија

3

2

0

6

2.Демографски развиток на Светот

3

2

0

7

3.Просторно планирање

4

2

0

8

4.Изборен предмет

2

2

0

5

5.Студентска пракса

0

0

4

4

Вкупно задолжителни

10

6

0

21

Вкупно

12

8

4

30

VIII СЕМЕСТАР

 

 

 

 

1.Проекции на населението

3

0

3

6

2.Работна сила и вработеност

3

2

0

6

3.Популациона политика

4

2

0

6

4.Изборен предмет

3

0

0

6

Дипломска работа

0

0

0

6

Вкупно задолжителни

10

4

3

24

Вкупно

13

4

3

30

 

Страницата е ажурирана на 14.10.2011 година. Содржините се од информативен карактер. Сите права се заштитени.

Изработка и ажурирање на страницата: Ивица Милевски. Вашите сугестии и коментари можете да ги пратите на: ivica@iunona.pmf.ukim.edu.mk