УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ-СКОПЈЕ
  ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

 ИНСТИТУТ ЗА ГЕОГРАФИЈА

  Географијата го движи Светот - биди и ти Географ!!!...веб страница на Институтот за географија-една од најстарите високообразовни институции во Република Македонија...geografija.pmf.ukim.edu.mk...

Датум: 10/11/2011   English

Почетна

За Институтот

       Општо

       Студии

       Стручен кадар 

Насоки

       Наставна 

       ГИС 

       Физичка географија 

       Демографија 

       Туризам 

Втор циклус

Трет циклус

Известувања

Изданија

Галерија

Линкови

 

www.igeografija.mk 

  КОНТАКТ:
  Гази Баба бб

  П. Фах 162
  1000 Скопје
  Република Македонија
  тел. 389 2 3249716
ПОСЕТИТЕЛИ
 
 

 СТУДИИ ПО ГЕОГРАФИЈА: ФИЗИЧКА ГЕОГРАФИЈА (ПРВ ЦИКЛУС)

КОД

I СЕМЕСТАР

неделен фонд

семест. фонд

број на часови

кред.

ГГ001

Основи на географија

4 + 2

6*15

90/15

8

ГГ002

Картографија

6 + 6

12*15

180/15

8

ГГ029

Геоинформатика

4 + 2

6*15

90/15

8

ГФ001

Истор. на физ-геог. истр. во Македонија

3 + 0

3*15

45/15

6

 

вкупно

17 + 10

27*15

405/15

30

 

II СЕМЕСТАР

 

 

 

 

ГГ004

Општа геологија со петрографија

6 + 6

12*15

180/15

8

ГГ005

Климатологија

6 + 4

10*15

150/15

8

ГГ026

Тематска картографија

3 + 0

3*15

45/15

6

ГФ018

Студентска пракса

0 + 5

5*15

75/15

8

 

вкупно

15 + 15

30*15

450/15

30

 

III СЕМЕСТАР

 

 

 

 

ГГ006

Хидрологија

6 + 4

10*15

180/15

8

ГГ007

Биогеографија

4 + 2

6*15

90/15

8

ГГ008

Педогеографија

4 + 2

6*15

90/15

8

ГФ002

Климатска регионализација

3 + 0

3*15

45/15

6

 

вкупно

17 + 8

25*15

375/15

30

 

IV СЕМЕСТАР

 

 

 

 

ГГ010

Геоморфологија

6 + 6

12*15

180/15

6

ГУ001

Статистика

4 + 2

10*15

150/15

6

ГФ003

Почвите во Реп.Македонија

3 + 0

3*15

45/15

6

-

Изборен

3 + 0

3*15

45/15

6

-

Изборен

3 + 0

3*15

45/15

6

 

вкупно

19 + 8

27*15

405/15

30

 

V СЕМЕСТАР

 

 

 

 

ГГ047

Ерозија на земјиштето

6+ 4

10*15

150/15

6

ГГ009

Заштита на животната средина

4 + 2

6*15

90/15

6

ГГ033

Лимнологија

3 + 0

3*15

45/15

6

-

Изборен

3 + 0

3*15

45/15

6

-

Изборен

3 + 0

3*15

45/15

6

 

вкупно

19 + 6

25*15

375/15

30

 

VI СЕМЕСТАР

 

 

 

 

ГФ004

Водни ресурси

6 + 4

10*15

150/15

6

ГГ016

Физичка географија на Република Македонија

4 + 2

6*15

90/15

6

ГГ048

Далечинска детекција

3 + 0

3*15

45/15

6

-

Изборен

3 + 0

3*15

45/15

6

ГФ019

Студентска пракса

0 + 7

7*15

105/15

6

 

вкупно

16 + 13

29*15

435/15

30

 

VII СЕМЕСТАР

 

 

 

 

ГГ036

Карстологија

4 + 2

6*15

90/15

6

ГГ049

Просторно планирање и развој

4 + 2

6*15

90/15

6

ГГ035

Заштита на природното наследство

3 + 0

3*15

45/15

6

-

Изборен

3 + 0

3*15

45/15

6

ГФ020

Студентска пракса

0 + 7

7*15

105/15

6

 

вкупно

14 + 11

25*15

375/15

30

 

VIII СЕМЕСТАР

 

 

 

 

ГФ005

Методологија на истражувачка работа

6 + 4

10*15

150/15

6

ГФ006

Биогеографија на Реп. Македонија

3 + 0

3*15

45/15

6

-

Изборен

3 + 0

3*15

45/15

6

ГФ021

Студентска пракса

0 + 7

7*15

105/15

6

-

Дипломска работа

0 + 4

4*15

60/15

6

 

вкупно

15 + 15

30*15

450/15

30

 

 

Листа на изборни предмети:

 

ГФ007  Методологија на теренски истражувања 3 + 0

ГФ008  Методи на теренски истражувања 3 + 0

ГФ009  Геоморфолошко картирање 3 + 0

ГГ037  Регионална геоморфологија 3 + 0

ГФ010  Природниот комплекс во просторното планирање 3 + 0,

ГГ021   Просторно планирање 3 + 0

ГФ011  Моделирање на ерозијата 3 + 0

ГФ012  Заштита од ерозија 3 + 0

ГФ013  Тематски софтвер 3 + 0

ГФ014  Заштита на карстот

ГФ015  Спелеологија

ГФ016  Статистички методи во хидрологија

ГФ017  Статистички методи на климатологија

 

 


Страницата е ажурирана на 14.10.2011 година. Содржините се од информативен карактер. Сите права се заштитени.

Изработка и ажурирање на страницата: Ивица Милевски. Вашите сугестии и коментари можете да ги пратите на: ivica@iunona.pmf.ukim.edu.mk