УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ-СКОПЈЕ
  ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

 ИНСТИТУТ ЗА ГЕОГРАФИЈА

  Географијата го движи Светот - биди и ти Географ!!!...веб страница на Институтот за географија-една од најстарите високообразовни институции во Република Македонија...geografija.pmf.ukim.edu.mk...

Датум: 10/26/2011   English

Почетна

За Институтот

       Општо

       Студии

       Стручен кадар 

Насоки

       Наставна 

       ГИС 

       Физичка географија 

       Демографија 

       Туризам 

Втор циклус

Трет циклус

Известувања

Изданија

Галерија

Линкови

 

www.igeografija.mk 

  КОНТАКТ:
  Гази Баба бб

  П. Фах 162
  1000 Скопје
  Република Македонија
  тел. 389 2 3249716
ПОСЕТИТЕЛИ
 
 

СТУДИСКА ПРОГРАМА: НАСТАВНА ГЕОГРАФИЈА

КОД

I СЕМЕСТАР

нед. фонд

семест.

фонд

кредит

ГГ001

Основи на Географија

4+2

6*15

9

ГГ002а

Картографија I

3+3

12*15

10

ГГ003

Земјата во вселената

6+2

8*15

11

 

ВКУПНО

13+7

300/20=15

30

 

 

 

 

 

 

II СЕМЕСТАР

 

 

 

ГГ004

Општа геологија со петрографија

6+6

12*15

8

ГГ005

Климатологија

6+4

10*15

10

ГГ002б

Картографија II

3+3

6*15

8

 

Изборен

3+0

3*15

4

 

ВКУПНО

18+13

465/31=15

30

 

 

 

 

 

 

III СЕМЕСТАР

 

 

 

ГГ006

Хидрологија

6+4

10*15

10

ГГ009

Заштита на живот. сред.

4+2

6*15

6

ГГ007

Биогеографија

4+2

6*15

6

 

Изборен

3+0

3*15

4

 

Изборен

3+0

3*15

4

 

ВКУПНО

20+8

420/28=15

30

 

 

 

 

 

 

IV СЕМЕСТАР

 

 

 

ГГ010

Геоморфологија

6+6

12*15

12

ГУ002

Педагогија

2+2

4*15

4

ГГ008

Педогеографија

4+2

6*15

6

 

Изборен

3+0

3*15

4

 

Изборен

3+0

3*15

4

 

ВКУПНО

18+10

420/28=15

30

 

 

 

 

 

 

V СЕМЕСТАР

 

 

 

ГГ011

Географија на население

6+4

10*15

10

ГГ013

Аграрна географија

4+2

6*15

10

ГУ003

Психологија

2+2

4*15

4

 

Изборен

3+0

3*15

4

 

Светски јазик

0+2

2*15

2

 

ВКУПНО

15+10

375/25=15

30

 

 

 

 

 

 

VI СЕМЕСТАР

 

 

 

ГГ016

Физичка географија на Р. М.

4+2

6*15

8

ГГ012

Географија на населби

4+2

6*15

8

ГГ022

Географија на Азија

4+2

6*15

6

 

Изборен

3+0

3*15

4

ГУ004

Македонски јазик

0+4

4*15

4

 

ВКУПНО

15+10

375/25=15

30

 

 

 

 

 

 

СЕМЕСТАР VII

 

 

 

ГГ014

Индустриска географија

4+2

6*15

6

ГГ018

Географија на Европа

4+2

6*15

6

ГГ017

Социо-економ. геогр. на РМ

4+2

6*15

6

ГГ021

Просторно планирање

4+2

6*15

6

 

Изборен

3+0

3*15

3

 

Изборен

3+0

3*15

3

 

ВКУПНО

22+8

450/30=15

30

 

 

 

 

 

 

СЕМЕСТАР VIII

 

 

 

ГГ015

Регионална географија

4+2

6*15

6

ГГ023

Методика на наставата по географија со хоспитации

2+4

6*15

6

ГГ019

Географија на Африка, Америка и Австралија

4+2

6*15

6

 

Изборен

3+0

3*15

4

 

Изборен

3+0

3*15

4

 

Дипломска работа

0+2

2*15

4

 

ВКУПНО

16+10

480/26=15

30

Листа на изборни предмети:

 

ГГ024               Култури и цивилизации 3+0

ГГ025               Географски откритија 3+0

ГГ028               Земјата како небесно тело 3+0

ГГ029               Геоинформатика 3+0

ГГ030               Метеорологија 3+0

ГГ031               Клима на земјата 3+0

ГГ032               Потамологија 3+0

ГГ033               Лимнологија 3+0

ГГ034               Природни катастрофи 3+0

ГГ035               Заштита на природното наследство 3+0

ГГ036               Карстологија 3+0

ГГ037               Регионална геоморфологија 3+0

ГГ038               Природно движење на населението 3+0

ГГ039               Население на Р.М. 3+0

ГГ042               Сообраќајна географија 3+0

ГГ043               Туристичка географија 3+0

ГГ026               Вовед во Геогр. Информ. Системи 3+0

ГГ027               Статистика 3+0

ГГ040               Политичка географија 3+0

ГГ041               Географија на религии 3+0

ГГ044               Географија на енергетиката 3+0

ГГ045               Студентска практика 3+0

ГУ005              Англиски јазик 1 0+2

ГУ009              Француски јазик 1 0+2

ГУ010              Руски јазик 1 0+2

ГУ011              Шпански јазик 1 0+2

ГУ012              Германски јазик 1 0+2

ГГ046               Природни науки 3+0

Напомена:  Предвидените вежби во студиската програма за дел од предметите се реализираат аудиториски, за дел лабараториски и се реализира теренска настава. Поконкретно статусот на вежбите и теренската настава е прецизиран во предметната програма.

 

 

 

 

 

 

Страницата е ажурирана на 14.10.2011 година. Содржините се од информативен карактер. Сите права се заштитени.

Изработка и ажурирање на страницата: Ивица Милевски. Вашите сугестии и коментари можете да ги пратите на: ivica@iunona.pmf.ukim.edu.mk