УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ-СКОПЈЕ
  ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

 ИНСТИТУТ ЗА ГЕОГРАФИЈА

  Географијата го движи Светот - биди и ти Географ!!!...веб страница на Институтот за географија-една од најстарите високообразовни институции во Република Македонија...geografija.pmf.ukim.edu.mk...

Датум: 10/11/2011   English

Почетна

За Институтот

       Општо

       Студии

       Стручен кадар 

Насоки

       Наставна 

       ГИС 

       Физичка географија 

       Демографија 

       Туризам 

Втор циклус

Трет циклус

Известувања

Изданија

Галерија

Линкови

 

www.igeografija.mk 

  КОНТАКТ:
  Гази Баба бб

  П. Фах 162
  1000 Скопје
  Република Македонија
  тел. 389 2 3249716
ПОСЕТИТЕЛИ
 
 

СТУДИИ НА ГЕОГРАФИЈА: ТУРИЗАМ (ПРВ ЦИКЛУС)

 

КОД

 

I СЕМЕСТАР

Број на часови

кредити

Начин на испит1

П

В

Пракса

ГТ001

ГТ002

 

ГТ003

ГУ005

 

ГТ030

Основи на туризмологијата

Природно-географски основи на туризмот

Статистика во туризмот

Англиски јазик I

Изборен предмет2

Студентска пракса3

2

 

2

2

3

2

-

2

 

2

2

2

2

-

-

 

-

-

-

-

40

4

 

6

4

6

6

4

У

 

У

П+У

П+У

У

П

 

Вкупно:

11

10

40

30

-

 

 II СЕМЕСТАР

 

 

 

 

 

ГТ004

ГГ043

ГТ005

 

ГУ005

ГТ031

Економика на туризмот

Туристичка географија

Социо-економскиоснови

на туризмот

Англиски јазик I

Студентска пракса4

2

3

 

2

3

-

2

2

 

2

2

-

-

-

 

-

-

40

7

7

 

6

6

4

У

У

 

У

П+У

Ср5

 

Вкупно:

11

8

40

30

-

 

 III СЕМЕСТАР

 

 

 

 

 

ГТ006

 

ГТ007

ГУ006

 

ГТ032

Алтернативни форми на туризмот

Туристичко право

Англиски јазик II

Изборен предмет II6

Студентска пракса7

 

3

2

3

3

-

 

2

1

2

2

-

 

-

-

-

-

56

 

7

5

6

7

5

 

У

У

П+У

У

П

 

Вкупно:

11

7

56

30

-

 

 IV СЕМЕСТАР

 

 

 

 

 

ГТ008

 

ГТ009

ГТ010

ГУ006

ГТ033

Туризмот и заштитата на животната средина

Менанџмент во туризмот

Туристичко-информац.системи

Англиски јазик II

Студентска пракса8

3

2

2

3

-

2

2

2

2

-

-

-

-

-

48

7

6

6

6

5

У

У

У

П+У

Ср

 

Вкупно:

10

8

48

30

-

 

 V СЕМЕСТАР

 

 

 

 

 

ГТ011

 

ГТ012

ГТ013

Туристичка географија на Република Македонија

Туристички агенции

Иборен предмет

Студентска пракса9

 

3

3

 

2

-

 

2

2

 

2

-

 

-

 

 

-

90

 

7

6

 

5

12

 

У

 

 

У

П

 

Вкупно:

8

6

90

30

-

 

  VI СЕМЕСТАР

 

 

 

 

 

ГТ014

ГТ015

ГТ016

ГТ035

Туристичка географија на светот

Маркетинг во туризмот

Туризмот и сообраќ.географ.

Студентска пракса10

3

3

2

-

 2

2

2

-

 -

-

-

90

6

7

5

12

У

У

П+У

П

 

Вкупно:

8

6

90

30

-

 VII СЕМЕСТАР

ГГ049

ГТ017

 

 

ГТ036

Просторното планирање и развој

Културолошки туризам

Изборен предмет III11

Изборен странски јазик12

Студентска пракса13

 3

2

3

3

-

 2

2

3

2

-

 -

-

-

-

80

6

5

6

5

8

 П+У

У

П+У

П+У

П

 

Вкупно:

11

9

80

30

-

 VIII СЕМЕСТАР

ГТ018

ГТ019

 

 

 

Туристичка картографија

Туризмот и меѓународното стопанство

Изборен странски јазик

Дипломска работа

3

 

3

3

-

2

 

2

2

-

-

 

-

-

-

6

 

6

5

12

У

 

У

П+У

П

 

Вкупно:

9

6

-

30

-

ПОЈАСНУВАЊА

1  У-усмен, П-писмен, Пр-практична работа, Ср-семинарска работа.

2 ГТ020 Водните ресурси во функција на туризмот,

  ГТ021 Бањски туризам или

  ГТ022 Селски туризам.

3 Се изведува пет работни дена. Се реализира во во државните и останатите видови институции од областа на туризмот (Министерство за економија-сектор за туризам, Стопанска комора, регионални органи и туристички институции, општински туристички организации и др.

4 Се изведува пет работни дена. Опфаќа теренска работа на студентите на инвентаризацијата и валоризацијата на природните и антропогените туристички вредности во туристичките региони, туристичките места и туристичките центри.

5 Семинарска работа во пишувана и електронска форма кој ќе се изработува по изведувањето на теренската настава.

6 ГТ023 Населението и туристичкиот пазар,

  ГТ024 Аграрот во функција на туризмот,

  ГТ025 Туризмот и просторното планирање или

  ГТ026 Туризмот во Европската Унија.

7 Се изведува пет работни дена и се реализира во хотелско-угостителските претпријатија (рецепциски и други видови работна пракса).

8 Се изведува шест работни дена и се реализира во Државниот завод за статистика, Градскиот завод за статистика и некои други одделенија и служби кои се занимаваат со водење статистички податоци, особено важни за областа на туризмот.

9 Се изведува 10 работни дена и се реализира во туристичките агенции или сообраќајно-туристичките претпријатија.

10 Се изведува седум работни дена во некои од странските туристички дестинации кои имаат, претежно, туристичка функција.

11 ГТ027 Теорија и методологија на туризмологијата,

    ГТ028 Стратегија за развој на туризмот или

    ГТ029 Уредување на туристичкиот простор.

12 Се слуша два семестри:

   ГУ013 Италијански,

   ГУ012 Германски,

   ГУ011 Шпански или

   ГУ009 Француски.

13 Се изведува 10 работни дена и се реализира во културните институции кои имаат значителна туристичка посетеност (музеи, галерии, спомен куќи, заштитени културни добра, верски објекти и др.).

14  О-обврзен предмет, ИО- изборен обврзен предмет, И- изборен предмет

 

Страницата е ажурирана на 14.10.2011 година. Содржините се од информативен карактер. Сите права се заштитени.

Изработка и ажурирање на страницата: Ивица Милевски. Вашите сугестии и коментари можете да ги пратите на: ivica@iunona.pmf.ukim.edu.mk